ENGLISH NOW (stručné informace o projektu)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, díky projektu „Anglicky bez zábran“, který je zaměřen na žáky 3. až 5. tříd a jejich učitele, máte příležitost získat moderní vzdělávací materiály a metodickou podporu v oblasti výuky základů anglického jazyka. Projekt má za cíl má za cíl zvýšit motivaci žáků k získávání informací v cizím jazyce a zbavit je ostychu z jeho používání.

Projekt podporuje výuku angličtiny za pomoci snadno použitelných a inovativních metodických materiálů a lekcí vedených rodilým mluvčím. Projekt využívá mezipředmětových vazeb při krátkých jazykových aktivitách realizovaných v hodinách angličtiny, případně jiných předmětů.

Dovolte nám ve stručnosti představit tyto výstupy projektu i zmiňovanou metodickou podporu:

K uvedeným vzdělávacím materiálům patří:

  • audiovizuální aktivity pro žáky – jde o krátké tematicky zaměřené sekvence, kde se rodilý mluvčí obrací přímo k žákům a vyzývá je k verbálním a/nebo neverbálním reakcím
  • interaktivní hry pro žáky – hry, které je možné hrát na interaktivních tabulích nebo na počítači; hry reagují animací nebo verbálně (prostřednictvím rodilého mluvčího) na jednání hráče
  • jazykové aktivity s pracovními listy – zásobárna jazykových aktivit, které jsou doplněné kopírovatelnými pracovními listy

Vyhotovené materiály obdrží zdarma pedagogové 3. až 5. tříd, kteří se zapojí do projektu, a dále každá základní škola v Libereckém kraji.

Součástí projektu je také vzdělávání pro učitele, které zahrnuje:

  • seminář – zábavnou formou představí učitelům základy metodiky a práci s vytvořenými materiály
  • přímá pedagogická účast rodilých mluvčích – v průběhu cca 6 lekcí rodilý mluvčí demonstruje učitelům v jejich třídách uplatňování metodiky v praxi a zároveň motivuje žáky ke komunikaci v anglickém jazyce
  • konzultace – poskytují se v případě zájmu učitele za účasti českého metodika nebo rodilého mluvčího a umožňují zpětnou vazbu a rozvíjení metodických dovedností učitelů

Projekt vychází z reality vzdělávání na 1. stupni, a proto je navržen tak, aby se programu vzdělávání mohli zúčastnit nejen učitelé angličtiny, ale rovněž pedagogové jiných předmětů a alespoň základními znalostmi anglického jazyka. Cílem vzdělávacího programu je motivovat žáky k výuce angličtiny a umožnit učitelům, aby mohli sami pokračovat v zapojování anglických aktivit při výuce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014