English Time - pro učitele
Váš pomocník pro začlenění angličtiny do výuky na ZŠ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

díky projektu 1), který je zaměřen na děti 1. a 2. tříd a jejich učitele, máte příležitost získat moderní vzdělávací materiály a metodickou podporu v oblasti výuky základů anglického jazyka. Na úvod bychom měli zdůraznit, že se nejedná o podporu výuky angličtiny jako samostatného předmětu, ale o zavádění krátkých zábavných aktivit do standardní výuky různých předmětů. Všechny výstupy projektu i metodická podpora zohledňují specifika vzdělávání na českých školách a potřeby českých učitelů. Dovolte nám ve stručnosti představit tyto výstupy projektu i zmiňovanou metodickou podporu.

Všechny výstupy vyhotovené v rámci tohoto projektu tvoří ucelený soubor metodických materiálů. Při tvorbě a testování materiálů byl kladen důraz na to, aby byly zajímavé pro děti i učitele a navíc snadno použitelné.

K uvedeným vzdělávacím materiálům patří:

 • publikace pro učitele s názvem English Time – obsahuje stručný metodický úvod, balíček her a aktivit strukturovaných podle tematických okruhů, které jsou součástí učiva 1. a 2. tříd
 • audiovizuální aktivity pro děti – jde o krátké sekvence, kde se rodilý mluvčí obrací přímo k dětem a vyzývá je k verbálním a/nebo neverbálním reakcím
 • interaktivní hry pro děti – hry, které je možné hrát na interaktivních tabulích a nebo na počítači; hry reagují animací nebo verbálně (prostřednictvím rodilého mluvčího) na jednání hráče
 • audiovizuální aktivity pro učitele – praktické ukázky využití her a aktivit v 1. a 2. třídách základních škol vedené jak rodilými mluvčími, tak i českým pedagogem
 • wordbank, tj. soubor doporučené slovní zásoby – existuje ve dvou podobách: v tištěné (součást publikace) a v audio formě na vzdělávacím portále www.english-time.eu a na DVD
 • obrázkové karty (flashcards) – 208 karet formátu A5 s obrázky, které učiteli slouží jako učební pomůcka umožňující efektivněji dosahovat vzdělávací cíle (karty jsou vždy v páru)
 • pracovní listy – některé aktivity jsou doplněny kopírovatelnými pracovními listy (celkem bylo vytvořeno 100 listů, které budou dostupné na vzdělávacím portále, a z části byly zahrnuty do publikace)
 • vzdělávací portál www.english-time.eu – slouží učitelům, vedle publikace, jako zdroj mnoha dalších vzdělávacích a zábavných aktivit a her pro děti, dále je zde umístěn i wordbank a tematické písničky. Na portále mají také pedagogové příležitost vyměňovat si zkušenosti na diskusním fóru.

Vyhotovené materiály obdrží zdarma pedagogové z 1. a 2. tříd, kteří se zapojí do projektu, a dále každá základní škola v Libereckém kraji. Mimo pedagogy zapojené do projektu získá každá základní škola v Libereckém kraji v případě zájmu heslo pro přístup na vzdělávací portál www.english-time.eu.


Součástí projektu je také vzdělávání pro učitele, které zahrnuje:

 • seminář – zábavnou formou představí učitelům základy metodiky a vyhotovené materiály
 • přímá pedagogická účast rodilých mluvčích – v průběhu několika lekcí rodilý mluvčí demonstruje učitelům v jejich třídách uplatňování metodiky v praxi a zároveň motivuje děti ke komunikaci v anglickém jazyce
 • zpětná vazba – jde o osobní schůzku s českým metodikem orientovanou na uplatnění metodiky v praxi
 • konzultace – poskytují se v případě zájmu učitele za účasti českého metodika nebo rodilého mluvčího

Projekt vychází z reality vzdělávání na 1. stupni, a proto je navržen tak, aby se programu vzdělávání mohli zúčastnit rovněž pedagogové se základními znalostmi anglického jazyka. Cílem vzdělávacího programu je motivovat děti k výuce angličtiny a umožnit učitelům, aby mohli sami pokračovat v zapojování anglických aktivit při výuce.

Vzdělávací program pro učitele, který se uskuteční v průběhu školního roku 2009/2010, je z kapacitních důvodů omezen na určitý počet učitelů. Pedagogové se zájmem o zapojení do uvedeného vzdělávacího programu se mohou přihlásit na e-mailové adrese projekt@wattsenglish.com. Před přihlášením pedagogů do projektu může být v případě zájmu ze strany vedení školy nebo učitelů uskutečněna krátká informační schůzka. Díky spolufinancování projektu ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu jsou všechny výstupy projektu včetně vzdělávacího programu poskytovány cílovým skupinám i základním školám bezúplatně.

1) Projekt má název Moderní metodické materiály a metody výuky angličtiny pro 1. a 2. třídy základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.1.09/01.0057 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Libereckém kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

wattsenglish-video.jpg, 30kB

Are you interested in new free and original English teaching materials with Steve and Maggie from WattsEnglish Ltd.?

closelabel.gif, 971B