English Time - pro učitele
Váš pomocník pro začlenění angličtiny do výuky na ZŠ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

díky projektu 1), který je zaměřen na děti 1. a 2. tříd a jejich učitele, máte příležitost získat moderní vzdělávací materiály a metodickou podporu v oblasti výuky základů anglického jazyka. Na úvod bychom měli zdůraznit, že se nejedná o podporu výuky angličtiny jako samostatného předmětu, ale o zavádění krátkých zábavných aktivit do standardní výuky různých předmětů. Všechny výstupy projektu i metodická podpora zohledňují specifika vzdělávání na českých školách a potřeby českých učitelů. Dovolte nám ve stručnosti představit tyto výstupy projektu i zmiňovanou metodickou podporu.

Všechny výstupy vyhotovené v rámci tohoto projektu tvoří ucelený soubor metodických materiálů. Při tvorbě a testování materiálů byl kladen důraz na to, aby byly zajímavé pro děti i učitele a navíc snadno použitelné.

K uvedeným vzdělávacím materiálům patří:

 • publikace pro učitele s názvem English Time – obsahuje stručný metodický úvod, balíček her a aktivit strukturovaných podle tematických okruhů, které jsou součástí učiva 1. a 2. tříd
 • audiovizuální aktivity pro děti – jde o krátké sekvence, kde se rodilý mluvčí obrací přímo k dětem a vyzývá je k verbálním a/nebo neverbálním reakcím
 • interaktivní hry pro děti – hry, které je možné hrát na interaktivních tabulích a nebo na počítači; hry reagují animací nebo verbálně (prostřednictvím rodilého mluvčího) na jednání hráče
 • audiovizuální aktivity pro učitele – praktické ukázky využití her a aktivit v 1. a 2. třídách základních škol vedené jak rodilými mluvčími, tak i českým pedagogem
 • wordbank, tj. soubor doporučené slovní zásoby – existuje ve dvou podobách: v tištěné (součást publikace) a v audio formě na vzdělávacím portále www.english-time.eu a na DVD
 • obrázkové karty (flashcards) – 208 karet formátu A5 s obrázky, které učiteli slouží jako učební pomůcka umožňující efektivněji dosahovat vzdělávací cíle (karty jsou vždy v páru)
 • pracovní listy – některé aktivity jsou doplněny kopírovatelnými pracovními listy (celkem bylo vytvořeno 100 listů, které budou dostupné na vzdělávacím portále, a z části byly zahrnuty do publikace)
 • vzdělávací portál www.english-time.eu – slouží učitelům, vedle publikace, jako zdroj mnoha dalších vzdělávacích a zábavných aktivit a her pro děti, dále je zde umístěn i wordbank a tematické písničky. Na portále mají také pedagogové příležitost vyměňovat si zkušenosti na diskusním fóru.

Vyhotovené materiály obdrží zdarma pedagogové z 1. a 2. tříd, kteří se zapojí do projektu, a dále každá základní škola v Libereckém kraji. Mimo pedagogy zapojené do projektu získá každá základní škola v Libereckém kraji v případě zájmu heslo pro přístup na vzdělávací portál www.english-time.eu.


Součástí projektu je také vzdělávání pro učitele, které zahrnuje:

 • seminář – zábavnou formou představí učitelům základy metodiky a vyhotovené materiály
 • přímá pedagogická účast rodilých mluvčích – v průběhu několika lekcí rodilý mluvčí demonstruje učitelům v jejich třídách uplatňování metodiky v praxi a zároveň motivuje děti ke komunikaci v anglickém jazyce
 • zpětná vazba – jde o osobní schůzku s českým metodikem orientovanou na uplatnění metodiky v praxi
 • konzultace – poskytují se v případě zájmu učitele za účasti českého metodika nebo rodilého mluvčího

Projekt vychází z reality vzdělávání na 1. stupni, a proto je navržen tak, aby se programu vzdělávání mohli zúčastnit rovněž pedagogové se základními znalostmi anglického jazyka. Cílem vzdělávacího programu je motivovat děti k výuce angličtiny a umožnit učitelům, aby mohli sami pokračovat v zapojování anglických aktivit při výuce.

Vzdělávací program pro učitele, který se uskuteční v průběhu školního roku 2009/2010, je z kapacitních důvodů omezen na určitý počet učitelů. Pedagogové se zájmem o zapojení do uvedeného vzdělávacího programu se mohou přihlásit na e-mailové adrese projekt@wattsenglish.com. Před přihlášením pedagogů do projektu může být v případě zájmu ze strany vedení školy nebo učitelů uskutečněna krátká informační schůzka. Díky spolufinancování projektu ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu jsou všechny výstupy projektu včetně vzdělávacího programu poskytovány cílovým skupinám i základním školám bezúplatně.

1) Projekt má název Moderní metodické materiály a metody výuky angličtiny pro 1. a 2. třídy základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.1.09/01.0057 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Libereckém kraji. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close