Najdi odlišnosti
(Krajina)

Předmět: prvouka
Slovní zásoba: cloud, sea, sky, crab, sand, sand castle, children, ball, shell, jellyfish, bucket and spade
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, tužka/pastelka

  • Každý žák dostane pracovní list, na kterém jsou na první pohled stejné obrázky, rozdíly jsou vidět po detailním prozkoumání.
  • Úkolem žáků je rozdíly najít.
  • Nejdříve děti požádáme, aby popsaly, co vidí na obrázcích: "What can you see in the pictures?" Děti odpovídají jednoslovně.
  • Dáme dětem čas, aby si obrázky pozorně prohlédly a nalezené rozdíly zakroužkovaly: "Look at the pictures, find 10 differences and circle them."
  • Zeptáme se, kolik rozdílů našly: "How many differences can you see?" Kdo má stejný počet a správně rozdíly označené, zaslouží si pochvalu a/nebo odměnu.

Classroom language:

Učitel/ka:

What can you see in the pictures? Co vidíte na obrázcích?
Look at the pictures, find 10 differences and circle them. Podívejte se na obrázky, najděte 10 rozdílů a zakroužkujte je.
How many differences can you see? Kolik vidíš rozdílů?
Ok, there are … differences. Ok, je zde … rozdílů.
Who's got … differences and correctly circled, hands up. Kdo má … rozdílů a správně zakroužkované, ruce nahoru.

Žáci:

There are … differences. Je zde … rozdílů.

Varianta pro pokročilé žáky:

Žáci rozdíly mezi obrázky popisují (vyvoláváme jednotlivé žáky): "(Kuba), what's difference number1?" Procvičujeme tak vazbu there is/there are.

Doplňková aktivita:

Zeptáme se dětí, které věci si musejí zabalit, když jedou k moři. Mohou je i nakreslit.


Návrat do:
Krajina


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close