6.01 Living or Non-living? / Živé nebo neživé?
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list 6.1a i 6.1b pro každého žáka, tužky, nůžky, jedna kopie pracovního listu 6.1a – rozstřihaná na jednotlivé kartičky (obrázky při kopírování případně zvětšete), patafix

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

living, non-living, tree, dolphin, butterfly, stone, deer, mouse (plurál: mice), bird, fly, dog, human (man), whale, rabbit, plant, ladybird, flower, bear, cow, fish, frog, water, to grow, to fly, to have babies, to breathe, to move, to eat, to drink

Jazykové struktury:

Present Simple: It´s a (tree).
Modals: It can fly. What can fly?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – využijte některý ze zábavných drilů. Např. každý žák si vylosuje jednu kartičku s obrázkem a rytmicky jej pojmenovává. Začněte pojmenováním svého obrázku: „It´s a tree.“ – zopakujte několikrát, nezapomeňte měnit výšku a intonaci hlasu nebo využijte triple dril (3x rychle za sebou) případně připojte neverbální projevy (kývání hlavou, tleskání do rytmu…) atd.

 • Pokud se žáci stydí nebo zjistíte, že slovíčka většinou neznají, předříkávejte pojmenování sami a nechte žáky opakovat sborově po vás.

 • Dále se ujistěte, že žáci znají potřebná slovesa – zahrajte si pantomimu: napište na lístečky daná slovesa (viz záhlaví) a rozdělte žáky na dvě družstva. Zástupce družstev vždy předvádí svému družstvu vylosované sloveso. Družstvo získá bod po úspěšném uhodnutí. Žákům můžete pomoci tím, že napíšete slovesa také na tabuli.

Core Activity:

 • Rozdělte tabuli svislou čarou na dvě půlky a nadepište je LIVING a NON-LIVING. Na stůl k tabuli položte nastřihané kartičky s obrázky (jedna předem rozstřihaná kopie pracovního listu 6.1a) a rozdělte žáky do dvou týmů. Hraje se na kola, k tabuli vysílá vždy každý tým jednoho hráče. Ten co nejrychleji najde mezi kartičkami příslušný obrázek, který vy zadáte, a připevní jej patafixem na správnou část tabule. Rychlejší hráč získává za správnou odpověď bod pro své družstvo. Po vyčerpání všech kartiček mohou družstva získat další body za přiřazení příslušných kartiček se slovy k obrázkům.

 • Nyní rozdejte žákům pracovní listy a nechte je kartičky vystřihat.

 • Přistupte k další aktivitě – žáci zvedají nad hlavu kartičky s příslušnými obrázky dle vašeho zadání:

  What can grow?
  What can eat?
  What can drink?
  What can have babies?
  What can breathe?
  What can fly?
  What can move?

  Nechte každého žáka pojmenovat „svůj“ obrázek.

Extension Activities:

 1. Jednodušší varianta: hru na rozřazování LIVING - NON-LIVING hraje celá třída dohromady, případně žákům s rozřazováním pomáhejte.

 2. Zahrajte si s kartičkami PEXESO – hledejte dvojice obrázek-slovo, anebo vyzvěte dvojice, aby využily obě své kopie – pak lze hrát pexeso obrázek-obrázek s tím, že nalezenou dvojici žák získá pouze v případě, že obrázek správně pojmenuje.

 3. Pro náročnější žáky: žáci mohou obrázky, které ukazují na základě vaší otázky popisovat celou větou „A bird can fly.“, případně si věty i napsat (vhodné jako domácí úkol).

Classroom Language:

It´s (a tree). To je (strom).
Say with me, please. Říkejte se mnou, prosím.
Mime the word, please. Předveďte slovo beze slov, prosím.
Guess the word. Hádejte slovo.
Look at the words on the board, please. Podívejte se na slova na tabuli, prosím.
Find the word/picture and stick it to the board. Najděte slovo/obrázek a připevněte jej na tabuli.
The quickest gets a point. Nejrychlejší získá bod.
Make teams, please. Utvořte, prosím, družstva.
Cut your pictures out, please. Vstřihněte, prosím, své obrázky.
Hold up the correct pictures. Zdvihněte nad hlavu správné obrázky.
What can grow?

What can eat?

What can drink?

What can have babies?

What can breathe?

What can fly?

What can move?
 
Co může růst?

Co může jíst?

Co může pít?

Co může mít mladé?

Co může dýchat?

Co může létat?

Co se může pohybovat?
 
Say the word, please. Řekněte to slovo, prosím.
A bird can fly. Pták může létat.
Say/Write the sentences. Říkejte/Pište věty.

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014