7.5 What Does… Do? / Co dělá (Kde pracuje)?
(Jobs and Work)

Připojený soubor: 07-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, pracovní list 7.3 (obrázky profesí) nebo obrázky z časopisů

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

job, postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) tickets, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work)

Jazykové struktury:

Present simple – questions: What do you do? (I´m a postman.) Where do you work? What do you need for your work? Do you like your job? What does he/she/your Mum do?
Optional - Past Simple: What did you do?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte si tvoření otázky v přítomném čase a ujistěte se, že si žáci pamatují povolání a předměty s nimi spojené – každý žák si vylosuje jednu kartičku s povoláním a ve dvojicích zjišťují povolání partnera. Napište vzorové otázky a odpovědi na tabuli: „What do you do? I´m a doctor. Do you like your job? Yes, I do. Where do you work? I work in the hospital.“ Předveďte žákům, jak vést rozhovor – vyberte si jednoho žáka (jemu po rozhovoru věnujte novou kartičku s identitou).

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a ověřte si, že se v něm žáci orientují – společně si přečtěte „bubliny“ na obrázku. Zdůrazněte strukturu otázky a odpovědi ve 3. osobě – napište a zvýrazněte na tabuli: „What does your Mom do?“ Zeptejte se několika žáků, a pokud nevědí odpověď, nabídněte jim povolání na obrázku.

  • Nechte žáky pracovat samostatně a doplnit otázky dotazníku pod bublinami. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Nyní si žáci doplní informace o povolání svého rodiče nebo příbuzného (vlastní výběr). Povzbuďte žáky v používání slovníku. Pokud žáci nevědí odpovědi, mohou si je vymyslet.

  • Ve dvojicích žáci zjišťují informace o rodinných příslušnících svého partnera a zapisují si je do pracovního listu. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Nakonec proveďte zpětnou vazbu – žáci předvádějí rozhovory nebo si ze zjištěných informací o partnerovi napíší několik vět, které předčítají: „Monika´s father is a bricklayer. He works outside…“

Extension Activity:

  1. Žáci povedou rozhovor doma s dalším ze členů rodiny a přinesou napsané krátké představení jeho/jejího povolání.

  2. Pokročilejší žáci vedou rozhovory i s penzisty (prarodiči atd.) – používají minulý čas.

Classroom Language:

Let´s play the Pairs. Pojďme si zahrát Pexeso.
Find the job and the object and say them. Najděte povolání a předmět a pojmenujte je.
Say with me, please. Říkejte se mnou, prosím.
Take one paper – it´s your new identity. Vezměte si jeden papír – to je vaše nová identita.
Make an interview with a partner. Udělejte rozhovor s partnerem.
Find information about the job of your partner´s (Mom). Zjistěte informace o povolání (maminky) partnera.
Read the bubbles, please. Přečtěte, prosím, bubliny.
Monika´s father is a bricklayer. He works outside. Moniky tatínek je zedník. Pracuje venku.
As homework make an interview with your parents/grandparents. Za domácí úkol udělejte rozhovor s rodiči/prarodiči.
Make pairs, please. Utvořte dvojice, prosím.

Návrat do:
Jobs and Work

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014