7.4 What Do I Need at Work? / Co v práci potřebuji?
(Jobs and Work)

Připojený soubor: 07-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, dopředu nastřihaný pracovní list 7.3

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) ticket, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work), job

Jazykové struktury:

Present simple – to use, to need, to work with: The teacher needs a board (for his/her) work. The bricklayer uses bricks at his work. The plumber works with the taps.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte slovíčka – zahrajte si např. pantomimu (družstva nebo jednotlivci). Jeden žák bude vždy předstupovat před ostatní, dostane od vás jednu kartičku s obrázkem (povolání nebo předmětu souvisejícím s povoláními). Žák se snaží beze slov daný obrázek předvést. Ostatní se jej mohou dotazovat, ale pokládají pouze uzavřené otázky (Yes/No questions).

 • Pro méně pokročilé a stydlivé: vzory případných otázek dopředu napište na tabuli. Pokud se žáci stydí, mohou slova předvádět ve dvojicích.

Core Activity:

 • Na svém pracovním listě žákům vysvětlete úkol: najít ztracené předměty a spojit je čarou s jejich majiteli.

 • Rozdejte pracovní listy a ověřte si, že se v něm žáci orientují – nechte je ukazovat postavy a předměty: „Touch the postwoman/tap…“

 • Nechte žáky pracovat samostatně a monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Společně si úkol nakonec zkontrolujte – doplňujte větu, kterou si dopředu napište na tabuli:

  „The (postman) works with the (letters).“

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší: žáci si mohou v družstvech zahrát hru „True or False“ – každé družstvo si připraví 5 (nebo jiný počet – záleží na vás) vět, které jsou pravda a 5, které nejsou pravda o jednotlivých povoláních. Po této přípravě se družstva budou střídat v předčítání připravených vět a v určování jejich pravdivosti. Přidělujte body. Příklad vět:

  „The doctor works with bricks.“ – False
  „The conductor works with train tickets.“ – True

Classroom Language:

Come to the board, please. Pojď, prosím, k tabuli.
Take one paper, please. Vezmi si, prosím, jeden papír.
Mime the word on the paper. Don´t use any words. Předveď slovo na papíru. Nepoužívej slova.
What is it? Co je to?
Try to guess. Hádej.
Ask (Yes/No) questions. Pokládej uzavřené otázky.
Make pairs/teams, please. Utvořte, prosím, dvojice/družstva.
Find the lost objects for the jobs. Najděte k povoláním ztracené předměty.
Touch the postwoman/tap. Dotkněte se pošťačky/(vodovodního) kohoutku.
The (postwoman) works with the (letters). (Pošťačka) pracuje s (dopisy).
Write (5) true/false sentences about the jobs. Napište (5) vět o povoláních, které jsou/nejsou pravda.
Read the sentences to the other team. Čtěte věty druhému družstvu.
Decide what is true/false. Rozhodněte, co je pravda/lež.
Take turns (in reading), please. Střídejte se (ve čtení), prosím.

Návrat do:
Jobs and Work

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014