7.2 Jobs – What Do People Do? / Povolání – Co lidé dělají?
(Jobs and Work)

Připojený soubor: 07-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, okopírovaný proužek s obrázky z pracovního listu – proužek rozstřihněte na dílky jako puzzle (počet kopií – do každé skupiny jedna sada puzzle)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

manual/mental work, teacher, police officer, farmer, plumber, doctor, firefighter, conductor, bricklayer, cook, soldier, to mend (water) taps, to grow plants, to help people, to spray water (over fire), to cook food, to check tickets, to teach children, to catch criminals, to build houses, to fight enemies in war

Jazykové struktury:

Present simple – 3rd person: He/She prepares food.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají povolání, uvedená na pracovním listě. Předem okopírované a rozstřihané proužky s obrázky povolání rozdejte do skupin. Žáci musí postavit co nejrychleji celý obrázek a povolání pojmenovat – stačí ústně.

 • Dále se ujistěte, že žáci znají daná slovesa – využijte sestavené obrázky a tabuli.

 • Pokud žáci slovíčka neznají, zahajte dril – využijte svou kopii pracovního listu, pantomimu a tabuli.

Core Activity:

 • Napište na tabuli nadpisy MANUAL WORK a MENTAL WORK a ke každému připište s pomocí žáků alespoň jeden příklad – můžete využít daná povolání nebo jiná.

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky rozdělit povolání na fyzickou a duševní práci: fyzická – zakroužkují červeně, duševní – zakroužkují zeleně. Ke kontrole využijte tabule (nechte žáky psát povolání na tabuli pod příslušný nadpis).

 • Nyní pokračujte v práci s listem – společně přečtěte jeden příklad (dle vlastního uvážení) a případně vytvořte několik dalších vět (dle pokročilosti žáků):

  1. The plumber mends the (water) taps.

  2. The farmer grows the plants/vegetables/fruit.

  3. The doctor helps people.

  4. The firefighter sprays water over fire.

  5. The chef cooks food/meals.

  6. The conductor checks (train/bus) tickets.

  7. The teacher teaches children.

  8. The police officer catches criminals.

  9. The bricklayer builds houses.

  10. The soldier fights enemies (in wars).

 • Nechte žáky pracovat samostatně. Po celou dobu monitorujte správnost provedení úkolu a případně žákům pomáhejte.

 • Dejte žákům zpětnou vazbu – využijte již zapsaná slovesa na tabuli, případně napište celé věty – viz výše.

Extension Activity:

 • Zahrajte si upravenou verzi hry ACTIVITY – žáci se střídají v předvádění různých povolání – ostatní hádají. Hru můžete pojmout jako soutěž družstev. Získání bodu můžete podmínit vyslovením celé věty – co se v jakém povolání dělá.

Classroom Language:

Make teams/pairs, please. Vytvořte družstva/dvojice, prosím.
Put the puzzles together. Složte puzzle.
Name the jobs in the pictures. Pojmenujte povolání na obrázcích.
You get the point (for your team)! Dostáváš bod (pro své družstvo)!
What do they do? Co dělají?
Is it manual/mental work? Je to fyzická/duševní práce?
Finish the sentences, please. Dokončete, prosím věty.
Mime the jobs. Předveďte povolání.
Guess the jobs. Hádejte povolání.
Take turns in miming. Střídejte se v předvádění.
Say the sentence. Řekněte větu.
 1. The plumber mends the (water) taps.
 2. The farmer grows the plants/vegetables/fruit.
 3. The doctor helps people.
 4. The firefighter sprays water over fire.
 5. The chef cooks food/meals.
 6. The conductor checks (train/bus) tickets.
 7. The teacher teaches children.
 8. The police officer catches criminals.
 9. The bricklayer builds houses.
 10. The soldier fights enemies (in wars).
 1. Instalatér opravuje (vodovodní) kohoutky.
 2. Farmář pěstuje rostliny/zeleninu/ovoce.
 3. Doktor pomáhá lidem.
 4. Hasič stříká vodu na oheň.
 5. Šéfkuchař vaří jídlo.
 6. Průvodčí kontroluje lístky.
 7. Učitel učí děti.
 8. Policista chytá kriminálníky.
 9. Zedník staví domy.
 10. Voják bojuje s nepřáteli (ve válkách).

Návrat do:
Jobs and Work

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014