1.4 School Bags / Školní tašky
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, školní batoh, školní pomůcky (nůžky, učebnice, sešit, lepidlo, tužky, pero, pravítko, penál, guma, ořezávátko)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

school bag, pen, pencil, ruler, pencil sharpener, pencil case, rubber, scissors, notebook, textbook, glue, to hop

Jazykové struktury:

Present Simple - Questions: Whose (bag) is it? What has she got in (her bag)? How many (things) has she got?
Possessive Pronouns: It´s Fiona´s/my/her/his bag.
Have got: She´s got (a glue in his/her bag). I´ve got…
Optional – There is/are: There is a pen in the bag.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ověřte, že si žáci pamatují anglická pojmenování školních potřeb – zahrajte si pohybovou hru Hop if True (Poskoč, pokud je to pravda): Připravte si školní batoh (nebo pytlík či tašku) s pomůckami, vždy vyjměte jeden předmět, pojmenujte jej (It´s a pen.) a pokud řeknete správné pojmenování, žáci musí poskočit. Kdo poskočí i v momentě, kdy pojmenujete předmět špatně, vypadává ze hry.

  • Pokud zjistíte, že si žáci slova nepamatují, procvičte je zábavným drilem (např. vytahujte postupně předměty a řekněte jejich pojmenování 3x rychle za sebou – žáci opakují po vás).

  • Pokud žáci slovíčka znají, přejděte k prezentaci vazby I´ve got (a pen). Nechte žáky vytáhnout z batohu (pytlíku) jeden předmět a každý zopakuje vazbu po vás a doplní příslušné slovo.

Core Activity:

  • Představte žákům pracovní list a úkol – vyberte jeden obrázek, společně řekněte, komu batoh patří, spočítejte předměty v  batohu a sborově je pojmenujte (řeknete, co má v batohu).

  • Rozdejte pracovní listy a dejte žákům chvíli čas je prostudovat a spočítat předměty samo-statně a doplnit jejich počet do kroužku pod obrázkem.

  • Poté upoutejte pozornost žáků k tomu, co jednotlivé děti říkají o obsahu svých batohů. Požádejte je, aby zkontrolovali, zda mají v batohu opravdu vše, co říkají a doplnili chybějící věc.

  • Zopakujte si hru Hop If True (Poskoč, pokud je to pravda). Říkejte pravdivá a nepravdivá tvrzení o pracovním listě, např. „Harry has got a pencil case.“ Vysvětlete žákům, že mají poskočit, pokud je tvrzení pravdivé, pokud ne, mají zůstat tiše sedět.

  • Uspořádejte kvíz: požádejte žáky, aby své pracovní listy otočili obrázkem dolů a nyní ukazujte na své kopii pracovního listu (rukou zakryjte text) a ptejte se, čí je batoh, kolik v něm má věcí a jaké – body za správné odpovědi pište na tabuli.

Extension Activities:

  1. Kvíz po vypracování pracovního listu můžete uspořádat jako soutěž družstev – ptejte se a zapisujte body družstvům na tabuli.

  2. Jednodušší varianta: nechte žáky předměty pouze spočítat: „There are (4) things in the bag.“ a vyjmenovat: „There is (a pen, a ruler…) in the bag.“

Classroom Language:

Hop if true. Poskočte, pokud je to pravda.
It´s a (pen). To je (pero).
I´ve got (a pen). Mám (pero).
It´s Fiona´s bag. To je Fionin batoh.
Say with me… Říkejte se mnou…
Count with me – one, two… Počítejte se mnou – jeden, dva…
Whose bag is this? Čí je tento batoh?
How many things are there in the bag? Kolik věcí je v batohu?
Fiona has got (a pencil case, a notebook …) in her bag. Fiona má v batohu (penál, sešit…).
Make teams, please. Utvořte, prosím, týmy.
There are (4) things in the bag. V batohu jsou (4) věci.
There is (a pen, a ruler…) in the bag. V batohu je (pero, pravítko…).
Sorry, you are out of the game. Je mi líto, ale vypadl/a jsi ze hry.
Write the number into the circle. Napište číslo do kroužku.

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014