10.6 Health and Injuries / Zdraví a zranění
(Health and Safety)

Připojený soubor: 10-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list 10.6c pro každého žáka, pracovní listy 10a,b do dvojice (případně skupiny), tužky, 2x sada nastřihaných obrázků z pracovního listu 10.6 a, b – problémové situace (podle počtu žáků – pro každého alespoň jeden obrázek)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

scratch, bike accident, (hypodermic) needle, broken arm, to move, to ride a bike, to jump on a trampoline, bee, to sting, bee sting, vinegar, puncture, burnt hand(s), hot drink, ice pack, knee, to have a headache / a stomach ache / a broken leg / a sore throat, to take an aspirin, to go to bed/doctor/ hospital, go on a diet, to have an X-ray, to get plaster, to find

Jazykové struktury:

Have got: I´ve got…
Modals – suggestions: You should/shouldn´t (put a plaster/move the arm).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – nechte žáky vylosovat si obrázky (nikomu je neukazují). Žáci se postaví a ukáží svůj obrázek vždy, když od vás uslyší jeho popis:

  „I was in a bike accident. I´ve got a scratch on my knee.“
  „There is a hypodermic needle on the playground. Children picked the needle up.“
  „I´ve got a broken arm. I was jumping on a trampoline.“
  „I´ve got a bee sting on my foot.“
  „I´ve got burnt hands. I was drinking hot coffee.“
  „I´ve got a headache.“
  „I´ve got a stomach ache.“
  „I´ve got a sore throat.“

 • Pro méně pokročilé: věty napište zároveň na tabuli a případně na ně i ukazujte.

 • Pokud žáci nerozumí slovíčkům, znovu je prezentujte a drilujte za pomoci nastřihaných obrázků.

Core Activity:

 • Na své kopii pracovního listu žákům vysvětlete úkol – najít k jednotlivým situacím správná doporučení a doplnit je o příslušné modální sloveso (should, shloudn´t). Věty žáci očíslují dle příslušného obrázku.

 • Rozdejte pracovní listy a společně si jednu větu doplňte jako příklad a spojte ji s příslušným obrázkem.

 • Nechte žáky pracovat ve dvojicích (mají pouze jednu sadu obrázků) a monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Společně proveďte kontrolu – vyzvěte žáky, aby celé věty četli společně s číslem souvisejícího obrázku.

Extension Activity:

 • Pro intenzivnější opakování: rozdělte žáky na dvě družstva, rozházejte vystřihané obrázky po zemi lícem dolů. Z každého družstva vybíhá vždy jeden zástupce a hledá (jako u Pexesa) zadaný obrázek (např. „I´ve got a stomach ache.“). Družstvo, jehož zástupce najde příslušný obrázek jako první, si jej ponechá a hraje se další kolo (vybíhají jiní dva zástupci družstev). Dbejte na to, aby žáci kartičky vždy obraceli zpět lícem dolů. Hru opakujte, dokud máte na zemi nějaké obrázky. Poté dejte družstvům chvíli na přípravu dalšího úkolu: 1. Pojmenovat situace, 2. Vymyslet adekvátní rady. Pokud družstvo nedokáže splnit druhý úkol (pojmenovat situaci na své kartičce a vymyslet k ní řešení), může kartičku a body získat druhé družstvo. Na konci přidělte a sečtěte body: 1 bod za každou kartičku, 1 bod za její správné pojmenování („I´ve got a stomach ache.“), 2 body za radu, jak situaci na obrázku řešit.

Classroom Language:

Take one picture, please. Vezměte si, prosím, jeden obrázek.
Don´t show the picture to anybody. Neukazujte obrázek nikomu.
Stand up if you have the picture. Postavte se, pokud máte obrázek.
I was in a bike accident. I´ve got a scratch on my knee.

There is a hypodermic needle on the playground. Children picked the needle up.

I´ve got a broken arm. I was jumping on a trampoline.

I´ve got a bee sting on my foot.

I´ve got burnt hands. I was drinking hot coffee.

I´ve got a headache.

I´ve got a stomach ache.

I´ve got a sore throat.
Stala se mi nehoda na kole. Mám odřené koleno.

Na hřišti je jehla. Děti jí sebraly.

Mám zlomenou paži. Skákal/a jsem na trampolíně.

Mám včelí žihadlo v chodidle.

Mám spálené ruce. Pil jsem horkou kávu.

Bolí mě hlava.

Bolí mě žaludek.

Škrábe mě v krku.
Write correct advice to each situation. Napište radu ke každé situaci.
Use the words on the sheet. Použijte slova z listu.
Read your sentences, please. Přečtěte své věty, prosím.
Make two teams, please. Utvořte dvě družstva, prosím.
Find the picture you hear. Najděte obrázek, který slyšíte.
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
What happened (on the picture)? Co se (na obrázku) stalo?
Give advice. Poraďte.

Návrat do:
Health and Safety

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014