10.3 Safety Precautions / Bezpečnostní opatření
(Health and Safety)

Připojený soubor: 10-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, zvětšené kopie obrázků znázorňujících bezpečnostní prvky (obrázky z pracovního listu nebo z časopisů), patafix

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

child, mom, boy, to sit in a baby car seat, to fasten/to have the seat belt, to wear protective pads, in-line skates, to have a helmet, light, to wear a high-visibility vest

Jazykové struktury:

Present Simple - negative: The child doesn´t sit in a baby car seat.
Modals: You must have (a seat belt) in a car. Children must sit in a baby car seat.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka, případně je prezentujte a drilujte: přilepujte na celou plochu tabule obrázky bezpečnostních prvků nebo je zjednodušeně nakreslete a vždy slovo společně s žáky několikrát zopakujte - nakonec jej k obrázku také napište. Po nalepení a napsání všech slov drilujte tak, že na obrázky ukazujte (namátkově a různou rychlostí) a pojmenovávejte je. Postupně nechte mluvit pouze žáky (nejdříve sborem, později individuálně). Dalším krokem je pak postupné odnímání/umazávání obrázků a nápisů, ale přesto ukazujte na místa, kde původně obrázky a nápisy byly a žáci je mají nadále pojmenovávat. Stejným způsobem pokračujte, dokud nebude tabule prázdná.

 • Hru můžete pojmout jako soutěž (družstev) – kdo si zapamatuje nejvíce slov, vyhrává.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a ověřte si, že žáci slovíčka znají: „Touch (the baby car seat).“ Kontrolujte, zda žáci ukazují na obrázek dle zadání.

 • Nechte žáky najít chyby na obrázku a spojit bezpečností prvky s místy v obrázku, kam nejspíš patří.

 • Proveďte společnou kontrolu – žáci popisují obrázek a používají záporné věty – první větu řekněte jako vzor a napište na tabuli, další pak tvoří žáci sami. Zapisujte (vy nebo žáci) věty na tabuli:

  The child doesn´t sit in a baby car seat.
  The boy on the bike doesn´t wear a helmet.
  The Mum doesn´t have the seat belt on.
  The boy on the in-line skates doesn´t wear protective pads and a helmet.
  There is no light on the bike.

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší: žáci popíší jednoduchými větami (např. na druhou stranu pracovního listu), jak se lidé na obrázku mají chovat. Žáci použijí modální slovesa „must“ a „mustn´t“. Napište 2 vzorové věty na tabuli:

  „The child must sit in a baby car seat.“
  „The boy mustn´t cycle without a helmet.“

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a seat belt. To je bezpečnostní pás.
Make teams, please. Utvořte družstva, prosím.
Touch (the baby car seat). Dotkněte se (dětské autosedačky).
Find the mistakes in the picture. Najděte chyby v obrázku.
What´s wrong in the picture? Kde je na obrázku chyba?
The child doesn´t sit in a baby car seat.

The boy on the bike doesn´t wear a helmet.
Dítě nesedí v dětské autosedačce.

Kluk na kole nemá helmu.
What must the people do? Co musí lidé dělat?
The child must sit in a baby car seat. Dítě musí sedět v dětské autosedačce.
The boy mustn´t cycle without a helmet. Chlapec nesmí jet na kole bez helmy.
Write (6) sentences, use ‚must‘ and ‚mustn´t‘. Napište (6) vět, použijte ‚ musí‘ a ‚nesmí‘.
Read your sentences, please. Přečtěte své věty, prosím.

Návrat do:
Health and Safety

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014