10.2 Změť klobouků (Hat Jumble)
(10. Jobs (Povolání))

Připojený soubor: level2-10.2.pdf

Téma: Povolání (Jobs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje počítání, číslovky a barvy. Úkolem je rozpoznat jednotlivé druhy klobouků, vybarvit je barvou, kterou určí lektor, spočítat je a zapsat správné číslo. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č.4.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
 • Pokud děti již nesedí, požádejte je, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte na obrázek (tužkou, prstem) a zároveň o něm mluvte.
 • Ukažte na spodní část pracovního listu a ptejte se, čí jsou jednotlivé klobouky: „Whose hat is this?“ Odpověď napřed pouze napovězte: „It´s the p-p-p…“, doplňte vhodnou „řečí těla“ (ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď), případně dokončete: „… police officer´s hat, great!“ Pokud děti vykřikují odpovědi česky, zopakujte je anglicky a pochvalte je: „Yes, the police officer, well done!“ Stejně pokračujte i s ostatními klobouky v řádku.
 • Nyní dětem vysvětlete první úkol – vybarvit klobouky příslušnou barvou: „Colour the police officer´s hats blue.“ Naznačte modrou pastelkou vybarvování klobouků policistů.
 • Rozdejte dětem pracovní listy. (POZOR! Aby děti vnímaly instrukce k úkolu, je vhodné pracovní listy rozdat až nyní.) Svůj pracovní list opět držte tak, aby na něj všechny děti dobře viděly a ukazujte současně s mluvením. Opět vyzvěte děti, aby vybarvily všechny klobouky daného druhu jednou barvou: „Colour the police officer´s hats blue.“ Pozvedněte modrou pastelku a naznačte vybarvování klobouků policisty. Stejným způsobem vybarvěte klobouky ostatních profesí, volte následující barvy: red, green, blue, yellow, orange, purple. U vybarvování posledních tří profesí zadejte pouze barvu, ukažte příslušnou pastelku, ale nechte děti nejdříve najít správné klobouky samostatně. Pomozte jim pouze v případě, že budou mít problém příslušné klobouky najít.
 • Vraťte se k prvnímu klobouku na spodním okraji pracovního listu a vyzvěte děti, aby s vámi spočítaly všechny stejné klobouky na stránce: „How many police officer´s hats (are there) in the picture?“ Začněte jezdit tužkou po pracovním listu a spočítejte příslušné klobouky: „Count with me, one, two, three, four – four hats.“ Naznačte psaní číslice do okénka pod příslušný klobouk: „Write the number here.“
 • Stejným způsobem spočítejte všechny ostatní klobouky na obrázku a zapište v dolní části listu.
 • Správné odpovědi: 5 (five) teachers´ hats; 4 (four) police officers´ hats; 6 (six) shop assistants´ hats; 1 (one) doctors´ hat; 3 (three) firefighters´ hats; 2 (two) office workers´ hats.

Něco navíc:

 • Procvičení slovíček můžete rozšířit soutěží. Rozdělte děti do družstev: „Make teams, please.“ Ptejte se na počty klobouků různých profesí na obrázku, nejrychlejší správná odpověď znamená bod pro družstvo: „How many teachers´ hats? Ready, steady, go!“ Stejným způsobem můžete pokládat dotaz na barvu a děti odpovídají povoláním, jehož klobouky jsou vybarvené zadanou barvou: „Red. Ready, steady, go.“
 • Můžete si také zahrát pohybovou hru. Položte na jednu stranu místnosti na zem dva balíčky obrázkových karet (pro každé družstvo jeden). Utvořte družstva – vždy vybíhá jeden zástupce, doběhne na druhou stranu místnosti a vybere obrázkovou kartu dle zadání lektora, nikomu jí neukazuje a vrací se s ní co nejrychleji k družstvu. Vyhodnoťte kolo – body přidělujte za správnost (družstvo vám ukáže kartu, kterou soutěžící přinesl) a rychlost. Další soutěžící tuto kartu odnese zpět na hromádku a vybere jinou dle vašeho zadání. Kolo vždy odstartujte zadáním obrázkové karty, kterou má soutěžící přinést: „Office worker. Ready, steady, go!“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Whose hat is this?“ Čí je to klobouk?
„It´s the p-p-p… police officer´s hat, great!“ To je klobouk p-p-p… policisty, skvěle!
„Yes, the police officer, well done!“ Ano, policista, dobře!
„Colour the police officer´s hats blue.“ Vybarvěte klobouky policisty modře.
„How many police officer´s hats (are there) in the picture?“ Kolik (je) na obrázku klobouků policisty?
„Count with me, one, two, three, four – four hats.“ Počítejte se mnou, jeden, dva, tři, čtyři – čtyři klobouky.
„Write the number here.“ Napište číslo sem.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„How many teachers´ hats? Ready, steady, go!“ Kolik učitelských klobouků? Připravit ke startu, pozor, teď.

Návrat do:
10. Jobs (Povolání)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012