IN THE SKY
(Počasí)

Předmět: anglický jazyk
Mezipředmětové vazby: prvouka, psaní (procvičování grafomotoriky a představivosti), výtvarná výchova
Slovní zásoba: moon, sun, planet, star, cloud, rainbow
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: obrázkové karty, pracovní listy, pastelky, tužka

  • Zopakujeme si s žáky cílovou slovní zásobu pomocí některého ze zábavných drilů a obrázkových karet (např. loud and quiet drill), „What is it? It´s a/the…“
  • Ukážeme žákům pracovní list, „Look at the worksheet.“ Ukazujeme na jednotlivé půlky obrázků a ptáme se, co je na nich a zda je obrázek v pořádku. Otázku mimicky doprovodíme zvednutým (yes) či skloněným (no) palcem, „What is it? Is it OK? Yes or no?“ Ptáme se, co chybí, „What´s missing?“. A prstem naznačujeme dokreslení druhé půlky obrázku, „Draw!“
  • Poté zadáme žákům úkol - dle diktátu dokreslovat obrázky a očíslovat je „Listen, number and finish the pictures. Number one is a cloud. Finish the cloud.“
  • Nakonec si práci s žáky zkontrolujeme, např. „Let´s check. Number one is a cloud.“

Classroom language:

What is it? It´s a/the… Co je to? To je…
Say with me quietly/loudly. Říkej potichu/hlasitě se mnou.
Look at the worksheet. Podívejte se na pracovní list.
What is it? Is it OK? Yes or no? Co je to? Je to v pořádku? Ano či ne?
What´s missing? Co chybí?
Draw. Dokresli.
Listen, number and finish the pictures. Poslouchej, očísluj a dokonči obrázky.
Number one is a cloud. Finish the cloud. Číslo jedna je mrak. Dokonči mrak.
Colour the sun/moon… yellow/red/blue… Vybarvi slunce/měsíc… žlutě/červeně/modře…
Can you see the sun/a rainbow… at night or by day? Můžeme vidět slunce/duhu… v noci nebo ve dne?

Doplňková aktivita:

Nadiktujeme žákům (eventuálně vyzveme jednotlivé žáky, aby diktovali sami), jakou barvou mají dokreslené obrázky vybarvit, např. „Colour the sun/moon/… yellow/red/blue… “
Ptáme se žáků, zda danou věc můžeme vidět ve dne či v noci, „Can you see the sun/a rainbow/… at night or by day?“


Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close