8.6 Products and Materials / Výrobky a materiály
(Shopping)

Připojený soubor: 08-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list, vzorky materiálů (plast, sklo, mouka, voda, vlna, bavlna, dřevo, kov, plátno, papír, ovoce, mléko) – případně odpovídající anglická slova napsaná na papírky

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

to make, bread, T-shirt, table cloth, book, yoghurt, chair, sweater, bottle, flour, glass, water, cotton, wool, metal, linen, paper, plastic, milk, fruit, wood, to mix

Jazykové struktury:

Present Simple: What do we make products from? We make (bread) from (water and flour). We don´t make (bread) from (glass).
Modals: What can you make from…?
Passive: Bread is made of flour.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – rozmístěte vzorky materiálů na viditelná místa ve třídě. Nechte žáky chodit dokola a vždy určete, kterého materiálu se mají dotknout „Touch (the wool).“, žáci se co nejrychleji přesunou k příslušnému předmětu. Poslední vypadává nebo pouze jedno kolo nehraje. Hru opakujte libovolně dlouho.

  • Pro pokročilejší: vypadnuvší žák vás vystřídá a určí další materiál, další vypadnuvší zase vystřídá jeho atd.

  • Pokud máte pouze papírky s napsanými slovy, nechte žáky vylosovat papírek a určit věc (ve třídě i mimo ní), která je z daného materiálu vyrobena.

Core Activity:

  • Rozdělte žáky do dvou družstev a vysvětlete jim, co mají dělat. Dostanou pracovní list, ten každý sám vyplní – přeškrtne nesprávné materiály u všech výrobků. Svůj list nikomu neukazuje.

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně.

  • Zkontrolujte každé skupině správnost provedení úkolu.

  • Nyní si budou skupiny navzájem dávat hádanky z listu – např.: „What do we make (bread) from? Flour, glass, water?“ Jako pomůcku napište předem otázku na tabuli.

Extension Activities:

  1. Pro pokročilejší: hru můžete rozšířit o opačný postup – žáci se ptají, co se získá z určitých materiálů: „What can you make from (wool and cotton)?“

  2. Žáci mohou další příklady vymyslet sami.

  3. Využijte vzorky materiálů. Dejte vždy jednomu žákovi za zády ohmatat materiál a nechte jej určit, o jaký materiál se jedná a případně i jmenovat nějaký předmět, který z daného materiálu může být vyroben.

Classroom Language:

Go around the classroom, please. Choďte kolem třídy, prosím.
Touch (the wool). Dotkněte se (vlny).
Sorry, you´re out of the game (for one round). Je mi líto, ale vypadl/a jsi ze hry (na jedno kolo).
Swap places (with me/your classmate), please. Vyměň si místo (se mnou/se spolužákem), prosím.
Say the thing that we can make from this material. Řekněte věc, kterou můžeme z tohoto materiálu vyrobit.
Make two teams, please. Utvořte dvě družstva, prosím.
What is not right? Co není správně?
Cross it out. Vyškrtněte to.
Ask the other team a question. Položte druhému družstvu otázku.
What do we make (bread) from? Flour, glass, water? Z čeho vyrábíme chléb? Z mouky, skla, vody?
What can you make from (wool and cotton)? Co můžete vyrobit z (vlny a bavlny)?
Make up your own examples, please. Vytvořte vlastní příklady, prosím.
Guess the correct answer/the material. Hádejte správnou odpověď/materiál.
Touch the material. Ohmatejte si materiál.
What is it? Co je to?

Návrat do:
Shopping

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014