3.4 Shapes in Shapes / Tvary ve tvarech
(Shapes and Materials)

Připojený soubor: 03-04.pdf

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, případně předměty prezentující tělesa nebo modely těles

Časový nárok: 15 minut

Slovní zásoba:

red, blue, green, yellow, purple, pink, black, orange, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube, big, small

Jazykové struktury:

Quantity: How many (pyramids) are there in the (sphere)?
Comparisons: There are more (pyramids) than (cones).

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ověřte si, že si žáci pamatují názvy těles, pokud ne, opět prezentujte a procvičte obvyklým způsobem. Například ukazujte modely těles nebo předměty, které v sobě tělesa zahrnují a nechtě žáky hádat. Úkol můžete pojmout jako soutěž jednotlivců nebo družstev – body zaznamenávejte.

 • Prezentujte slova „small“ a „big“ – ukažte malý předmět a zdůrazněte SMALL (cone) a velký předmět BIG (cube) - zdůrazněte klíčové slovo: ukažte rozpětí rukama, prsty atd. Drilujte obvyklým způsobem.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a ptejte se žáků na počty malých těles ve velkých tělesech: „How many small spheres are there in the big pyramid?“, první příklad spočítejte dohromady: „Count with me – one, two…“, poté nechte počítat žáky sborově nahlas.

 • Rozdejte pastelky a vyzvěte žáky, aby vybarvili příslušný počet těles pastelkami dle vašeho zadání – např. „Colour two small spheres in the big pyramid yellow.“ atd. Zadání barev a počtů vybarvovaných těles uzpůsobte možnostem (barvy pastelek, jazykové znalosti žáků, časové možnosti apod.).

 • Monitorujte správnost provedení úkolu.

Extension Activity:

 • Těžší varianta: po vybarvování prezentujte novou jazykovou strukturu - comparative „more“. Ukazujte na svém listě a poukazujte na počty malých těles: „There are 6 small spheres in the big pyramid. There are 2 small cubes in the big cube. There are more small spheres than the small cubes.“

  Napište na tabuli:

  6 spheres > 2 cubes
  more
 • Pokračujte s porovnáváním různých skupin: barevné skupiny, tělesa atd.

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a (cone). To je (kužel).
It´s a small/big (cone). To je malý/velký (kužel).
How many small (spheres) are there in the big (pyramid)? Kolik malých (koulí) je ve velkém (jehlanu)?
Count with me – one, two… Počítejte se mnou – jeden, dva…
Colour two small (spheres) in the big (pyramid) yellow. Vybarvěte dvě malé (koule) ve velkém (jehlanu) žlutě.
There are 6 small pyramids (in the picture). (Na obrázku) je 6 malých (jehlanů).
There are more (small spheres) than (small pyramids). (Na obrázku) je více (malých koulí) než (malých jehlanů).

Návrat do:
Shapes and Materials

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014