3.1 Hidden Shapes / Skryté tvary
(Shapes and Materials)

Připojený soubor: 03-01.pdf

Mezipředmětové vazby: matematika, výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, pět předmětů daných tvarů (krychle – hrací kostka, válec – hrnek, koule – míč, kužel – zmrzlinový kornoutek, jehlan – svíčka v příslušném tvaru) nebo modely těles, šátek na zakrytí, čisté papíry A5

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

square, triangle, circle, rectangle, sphere, cylinder, pyramid, cone, cube, shape, (pasivní: cherries, candle, tower, the Earth, tea bag, house, present, toilet paper, tee-pee, pyramid, bedside table, clown hat, peas, glass, dice, ice cream, snowman, cup)

Jazykové struktury:

Questions and Answers: What shape is the (candle)? It´s …How many circles are there in the picture? There are….

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že si žáci pamatují základní 2D tvary (čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník) – zahrajte si soutěž: rozdělte žáky do dvou týmů a rozevřete tabuli (pokud nemáte k dispozici rozevírací tabuli, vytvořte dvě stanoviště s čistým papírem a tužkou dostatečně vzdálené od sebe, aby hráči neviděli jeden druhému do papíru). Z každého týmu chodí po jednom k tabuli (k papíru) jeden zástupce a kreslí vámi zadané 2D tvary: „Draw a (circle), please.“ Zadání si zapisujte (kolik určitých tvarů celé družstvo nakreslí). Nakonec společně dle vašich zápisků zkontrolujte správnost a přidělte body.

  • Prezentujte novou slovní zásobu – tělesa (viz záhlaví): vezměte vždy jeden předmět do ruky tak, aby vás žáci neviděli (případně jej položte na stůl a přikryjte jej šátkem a pomalu jej odkrývejte: „What is it? Let´s find out! Oh, it´s a sphere.“, poté zahajte dril – slovo opakujte několikrát a vyžadujte, aby jej žáci opakovali s vámi (měňte hlas, výšku, intonaci, připojte pohyby hlavy, těla atd.): „Say with me – it´s a sphere…“

Core Activity:

  • Než rozdáte pracovní listy, vysvětlete žákům úkol na své kopii – přiřadit předměty jednotlivým tvarům (mohou dělat čáry nebo barevně kroužkovat).

  • Rozdejte pracovní listy žákům a nechte je pracovat samostatně.

  • Nyní přejděte k další části úkolu - pokládejte dotazy (pokud jejich jazyková úroveň žákům neumožňuje rozumět pojmenováním všech předmětů, souběžně s dotazy ukazujte na předměty na své kopii): „What shape is the (candle)?“ a „How many (spheres) are there in the picture?“ (v tomto případě již žákům nepomáhejte ukazováním na své kopii).

Extension Activity:

  • Žáci si mohou nakreslit podobné předměty, které v sobě obsahují geometrické tvary a tělesa – např. každý nakreslí 2 na dvě různé kartičky (velikost asi A5). Rozdělte žáky do týmů a soutěžte, který tým uhodne víc tvarů – před soutěží vyberte všechny kartičky s obrázky a při soutěži ukazujte družstvům obrázky a zapisujte body za správné uhodnutí.

Classroom Language:

Make (two) teams, please. Utvořte, prosím, (dva) týmy.
Come here, please. Pojďte sem, prosím.
Draw a (circle), please. Nakreslete (kruh), prosím.
What is it? Co je to?
Let´s find out! Pojďme to zjistit!
Oh, it´s a sphere. Jéje, to je koule.
Say with me – it´s a sphere… Říkejte se mnou – to je koule…
Connect the objects and the shapes. Přiřaďte předměty k tvarům.
What shape is the (candle)? Jaký tvar má (svíčka)?
How many (circles) are there in the picture? Kolik (kruhů) je na obrázku?
Draw (two) shapes, please. Nakreslete (dva) tvary, prosím.

Návrat do:
Shapes and Materials

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014