6.08 Where Do Animals Live? / Kde zvířata žijí?
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-08.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, obrázky (z časopisů/fotky) zvířat (viz slovní zásoba) – více od jednoho druhu, nebo/a nastřihané obrázky zvířat z pracovního listu (případně z předešlých pracovních listů kapitoly 6), patafix, příprava na tabuli (ekosystémy)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

animal, fish, bird, mouse, fox, deer, bear, rabbit, frog, dolphin, whale, butterfly, pond, river, forest, sea, grassland, to fly, to run, to jump, to swim, can/can´t

Jazykové struktury:

Present Simple: They live/It lives…
Modals: It/They can/can´t (swim).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají pojmenování zvířat – použijte obrázky vystřihané z časopisů – položte obrázky na jednu stranu třídy, rozdělte žáky do dvou družstev a zahrajte si hru „Run and Fetch“ (Doběhni a přines). Z každého družstva běží vždy jen jeden zástupce a má přinést vámi zadaný obrázek. Rychlost a správnost rozhoduje. Body družstev zapisujte. Nakonec mohou družstva získat extra body za správné pojmenování obrázků.

  • Na tabuli si před hodinou nakreslete jednotlivé ekosystémy (les, louka, rybník/řeka, moře) a před prací s pracovním listem se ujistěte, že je žáci znají – např. ukazujte na tabuli a nechte žáky obrázek popisovat, měňte rychlost ukazování. Ekosystémy z tabule NEMAZEJTE!

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a pomozte žákům se v obrázku orientovat - krátce zopakujte pojmenování zvířat a ekosystémů („Touch…“) a nechte žáky vystřihat zvířátka. Poté si žáci naskládají vystřižená zvířátka do obrázku. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Nakonec rozdejte lepidlo a nechte žáky zvířata přilepit do příslušných ekosystémů.

  • Zpětnou vazbu proveďte společně - napište na tabuli vzorovou větu: „The bird lives in a forrest.“ Větu zároveň přečtěte a ptáka nalepte patafixem na příslušné místo na tabuli (do nákresu ekosystémů). Poté nechte žáky přicházet postupně k tabuli a nalepovat vaše vystřihaná zvířátka patafixem do správných ekosystémů na tabuli. Dbejte na to, aby žáci větu o tom, kde konkrétní zvíře žije, opakovali.

Extension Activities:

  • Pro pokročilejší: žáci věty píší „The frog lives in a pond.“ Zároveň můžete zopakovat slovesa pohybu z minulé lekce a nechat žáky, aby popisovali, co zvířata umí: „The frog can jump and swim.“

  • Žáci si mohou nakreslit podobný obrázek se zvířaty, ale udělat v něm chyby. Obrázky poté můžete vybrat a použít je například na soutěž: „What is wrong? The bird doesn´t live in the river but it lives in the forest.“

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a (rabbit). To je (králík).
Run and fetch the (rabbit). Doběhni a přines (králíka).
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
Cut the animals out. Vystřihněte zvířata.
Make your scene. Vytvořte obrázek.
Glue the animals to the paper. Přilepte zvířata na papír.
The (bird) lives in (a forest). (Pták) žije v (lese).
Where does the (bird) live? Kde žije (pták)?
The frog can jump and swim. Žába skáče a plave.
What is wrong? Co je špatně?
The bird doesn´t live in the river but it lives in the forest. Pták nežije v řece, ale v lese.
Touch (the frog/the forest). Dotkni se (žáby/lesa).

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014