6.07 What Can Animals Do? / Co dokáží zvířata?
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-07.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, obrázky (z časopisů/fotky/pracovní list 6.1a) zvířat (viz slovní zásoba), patafix, příprava na tabuli

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

animal, bird, deer, rabbit, mouse, fish, frog, dolphin, whale, to fly, to run, to jump, to swim, can/can´t

Jazykové struktury:

Modals: It/They can/can´t (swim).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají pojmenování zvířat – použijte například vystřihané obrázky z časopisů, nakreslené obrázky na tabuli/papíře, případně obrázky z pracovního listu 6.1a apod.

 • Zopakujte slovesa – zahrajte si hru „Simon says.“ (Simon říká – varianta české hry ‚Kuba řekl‘): postavte se s žáky do kruhu nebo tak, aby stáli a pohodlně na vás viděli. Postupně převádějte slovesa a žáci se mají pohybovat stejně, pouze pokud řeknete formulku „Simon says“ – např. „Simon says, fly.“ Předvádějte, že letíte jako pták. Kdo se splete a začne po vás opakovat pohyb i přesto, že neřeknete formulku, ale pouze popíšete pohyb („Jump.“), vypadává ze hry.

Core Activity:

 • Na tabuli si nakreslete tabulku, do které budou žáci zaškrtávat, co zvířata umí a co ne:

  ANIMAL to fly to run to jump to swim
  Bird        
  Deer        
  Rabbit        
  Mouse        
  Fish        
  Frog        
  Dolphin        
  Whale        

  Nechte žáky samostatně doplnit tabulku „křížky“ nebo „fajfkami“.

 • Poté rozdejte pracovní listy, společně si přečtěte vzorové věty a nechte žáky pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Zpětnou vazbu proveďte společně – věty například pište na tabuli vedle tabulky.

Extension Activity:

 • Žáci si mohou připravit podobný dotazník pro sebe navzájem (tabulku) – využijte například práci ve skupinách nebo dvojicích (dvojice připraví dotazník pro jinou dvojici). Slovesa zůstávají stejná, žáci si vymyslí další zvířata.

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a (rabbit). To je (králík).
Touch/Find the (rabbit). Dotkni se /Najdi (králíka).
Simon says, (fly). Simon říká, (leťte).
Stand up, please. Postavte se, prosím.
Stand in a circle, please. Postavte se do kruhu, prosím.
Mime (with me), please. Předvádějte (se mnou), prosím.
Finish the table, please. Doplňte, prosím, tabulku.
Come to the board and put a cross or a tick into the boxes. Pojď k tabuli a nakresli křížek nebo fajfku do čtverečků.
Can (a bird) (fly)? Umí (pták) (létat)?
Yes, it can.

No, it can´t.
Ano, umí.

Ne, neumí.
Write sentences about the animals. Napište věty o zvířatech.
Make pairs/teams, please. Utvořte, prosím, dvojice/družstva.
Work in pairs/teams, please. Pracujte, prosím, ve dvojicích/družstvech.
Make a table for your classmates. Vytvořte tabulku pro spolužáky.

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014