6.06 Right or Wrong? / Správně nebo špatně?
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, pastelky, obrázky různých zvířat a rostlin (z časopisů, fotky atd.), případně obrázky z pracovního listu 6.1a

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

animal, (carnivorous) plant, insects, carnivore, omnivore, herbivore, to eat, people, leaves, grass, rabbit, frog, whale, fish, bird, chicken, man, shark, snake, mouse, vegetables, fruit, plankton, grain, minerals

Jazykové struktury:

Present Simple: It eats/They eat… It is/They are carnivore(s)/ omnivore(s)/herbivore(s).
Present Simple – negative: It doesn´t /They don´t eat…

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – zahrajte si hru: nechte každého žáka vylosovat jeden obrázek. Nyní vyzývejte žáky, aby se přemísťovali dle svého obrázku – např.: „All plants come to the board.“ nebo „All carnivore(s) come here.“ atd.

  • Pro méně pokročilé: své obrázky žáci pouze pojmenují – případně pomáhejte a drilujte sborově: „It´s a (rabbit).“

Core Activity:

  • Vysvětlete žákům úkol na své kopii pracovního listu – označit správné a nesprávné situace: RIGHT x WRONG – žáci si dokreslí do koleček příslušného Smajlíka (úsměv x pokleslá ústa).

  • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu, případně pomáhejte.

  • Společně proveďte zpětnou vazbu.

  • Pro pokročilejší žáky: ke každému obrázku napíší žáci na druhou stranu papíru komentář – na tabuli napište příklad: „Plants don´t eat people! They eat minerals/insects.“

  • Nechte žáky pracovat samostatně, monitorujte a zpětnou vazbu proveďte dohromady – např. pište věty na tabuli.

Extension Activity:

  • Obrázek číslo 9 si žáci nakreslí sami – vymyslí podobnou vtipnou nebo reálnou situaci. Obrázky vyberte a společně si je prohlédněte (anonymně) a komentujte. Pokud žáky baví kreslení vlastních situací, dejte jim prostor – nakonec obrázky společně popište a procvičte jazyk.

Classroom Language:

Stand up, please. Postavte se, prosím.
Take a picture, please. Vezmi si obrázek, prosím.
All plants come to the board. Všechny rostliny pojďte k tabuli.
All carnivores come here. Všichni masožravci pojďte sem.
It´s a (rabbit). To je (králík).
Are the pictures right or wrong? Jsou ty obrázky správně nebo špatně?
Draw a Smiley in the little circle for each picture. Nakreslete Smajlíka do malého kroužku ke každému obrázku.
Plants don´t eat people! They eat minerals/insects. Rostliny nejedí lidi! Ony se živí minerály/hmyzem.
Draw one funny or real situation in the picture number 9. Nakreslete jednu legrační nebo pravdivou situaci do obrázku číslo 9.
Describe the situation. Popište situaci.
Write a sentence about the situation. Napište jednu větu o situaci.

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014