6.05 Food Chains / Potravinové řetězce
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, obrázky (z časopisů/fotky) býložravce, všežravce a masožravce (případně kopie pracovního listu 6.1a), patafix

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

animal, plant, carnivore, omnivore, herbivore, to eat, leaves, grass, rabbit, man, shark, fox, bear, cow (případně další zvířata), living, non-living, to move, to have babies, to drink, to breathe

Jazykové struktury:

Present Simple: It eats/They eat…, It is/They are carnivore(s)/omnivore(s)/herbivore(s).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – můžete použít obrázky zvířat z časopisů, případně obrázky z pracovního listu 6.1a a procvičovat rozřazování do skupin (býložravci, masožravci, všežravci).

  • Pokud žáci některá ze slovíček (viz záhlaví) neznají, prezentujte je a procvičte drilem – například pomocí „Disappearing Words/Pictures“. Napište daná slovíčka na tabuli na různá místa, případně místo slov nalepte obrázky. Ukazujte na zvířata a pojmenovávejte je, vyzvěte žáky, aby opakovali po vás. Postupně přejděte pouze k ukazování a nechte žáky nazývat zvířata sborově bez vás. Nakonec začněte postupně odebírat jednotlivé obrázky (umazávat slova), ale stále ukazujte na prázdná místa a zbylé obrázky – žáci i dál vyjmenovávají zvířata. Ti nejzdatnější si zapamatují všechna zvířata i po odstranění všech obrázků (umazání slov).

Core Activity:

  • Vysvětlete žákům úkol na své kopii pracovního listu - sestavit z nabídnutých obrázků 2 potravinové řetězce. Příslušná slova žáci vepíší do diagramu.

  • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu, případně pomáhejte.

  • Společně proveďte zpětnou vazbu.

Extension Activity:

  1. Pro pokročilejší: žáci mohou diskutovat o potravě jednotlivých živočišných druhů – dají víc příkladů.

  2. Pracovní list můžete využít pro zopakování základního rozdělení živočichů, případně rozlišení na živé a neživé: můžete klást dotazy typu „Is (the shark) omnivore? Is (a man) non-living? Why?

  3. Žáci si mohou poskládat vlastní potravinový řetězec – buď zvířata pouze napíší, nebo je také mohou nakreslit.

Classroom Language:

What is it? Co je to?
It´s a (rabbit). To je (králík).
Is (the shark) carnivore, herbivore or omnivore? Je (žralok) masožravý, býložravý nebo všežravý?
Say the words (with me), please. Říkejte slova (se mnou), prosím.
Make (two) food chains (from the given pictures). Vytvořte (dva) potravinové řetězce (z daných obrázků).
Is (the man) living or non-living? Why?

Because he can eat/drink/breathe/move/have babies.
 
Je (muž/člověk) živý nebo neživý? Proč?

Protože jí/pije/dýchá/pohybuje se/rozmnožuje se.
 
Make your own food chain(s). Vytvořte vlastní potravinový řetězec / potravinové řetězce.

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014