6.04 What Do Animals Eat? / Co zvířata jedí?
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, obrázky (z časopisů/fotky) býložravce, všežravce a masožravce, patafix

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

living, non-living, animal, carnivore, omnivore, herbivore, to eat, plants, leaves, grass, insects, animals, deer, rabbit, mouse (mice), carp, frog, man (woman) – men (women), cow, pig, swallow, woodpecker, fox, beetles, vegetables, fruit, meat

Jazykové struktury:

Present Simple: It/They eat…, It is/They are carnivore(s)/omnivore(s)/herbivore(s).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka: napište na tabuli otázku „What do animals eat?“ a nadpisy OMNIVORE, HERBIVORE CARNIVORE. Ke každému nadpisu přilepte patafixem jednoho zástupce (obrázek z časopisu), pod každý z obrázků pak napište jeden příklad potravy pro příslušnou skupinu živočichů – např. tráva, brouk, hmyz, různé druhy ovoce a zeleniny apod. Nyní vyzvěte žáky, aby vám pomohli doplnit další 4 příklady potravy ke každé skupině. Dbejte na to, aby se v příkladech objevila slova „grass, roots, insects a/nebo beetles, leaves, vegetable (nebo druhy), fruit (nebo druhy), meat (nebo druhy)/animals, plants. Tabuli NEMAZEJTE!!

 • Varianta pro pokročilejší žáky: žáci popisují celými větami, čím se jaká skupina zvířat živí „The omnivores eat meat and plants too. The carnivores eat only meat…“

Core Activity:

 • Vysvětlete žákům úkol na své kopii pracovního listu – roztřídit uvedené živočichy do příslušných množin OMNIVORE, CARNIVORE, HERBIVORE. Žáci nakreslí šipky od živočichů k příslušné části diagramu.

 • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je pracovat samostatně. Monitorujte správnost provedení úkolu, případně pomáhejte. Zároveň si na tabuli překreslete množiny a pojmenujte je.

 • Společně proveďte zpětnou vazbu doplněním živočichů do množin na tabuli – nejlépe písemně (pojmenujte jednotlivé živočichy – viz záhlaví).

 • Přejděte k druhému úkolu – žáci doplní věty:

  1. Pigs eat everything.

  2. Cows eat plants.

  3. Men eat everything.

  4. Mice eat everything.

  5. Deer eat plants.

  6. Swallows eat insects.

  7. Foxes eat animals.

  8. Carps eat everything.

  9. Woodpeckers eat insects.

  10. Rabbits eat plants.

  11. Frogs eat insects.

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší žáky: žáci věty o jednotlivých živočiších ještě rozšíří – nechte je využít druhy potravy, o kterých jste mluvili na začátku, případně své vlastní další nápady.

Classroom Language:

What do animals eat? Co jedí zvířata?
What do omnivores/herbivores/carnivores eat? Co jedí všežravci/ býložravci/ masožravci?
They eat grass, roots, insects, beetles, leaves, vegetables, fruit, meat, plants. Oni jedí trávu, kořeny, hmyz, brouky, listy, zeleninu, ovoce, maso, rostliny.
The omnivores eat meat and plants too. The carnivores eat only meat… Všežravci jedí maso a také rostliny. Masožravci jedí jenom maso…
Place the animals into the correct groups. Umístěte zvířata do příslušných skupin.
Come and write the animal on the board, please. Pojď k tabuli a napiš sem zvíře, prosím.
Finish the sentences about the animals. Dokonči věty o zvířatech.
Write more food for the animals. Napište k živočichům více druhů potravy.
Use the words from the board, please. Použijte, prosím, slova z tabule.

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014