6.03 CROSSWORDS: Plants and Trees / KŘÍŽOVKY: Rostliny a stromy
(Plants and Animals)

Připojený soubor: 06-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, dvě kopie pracovního listu 6.2 nastřihané na jednotlivé části rostliny/stromu

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

living, non-living, tree, plant, flower, to grow, to have babies, to breathe, to move, to eat, to drink, trunk, fruit, leaf - leaves, stem, root, branch, petals

Jazykové struktury:

Modals: It can/can´t move. Can it move?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte si slovíčka – využijte pracovní list 6.2: rozdělte žáky do dvou skupin, posaďte je do různých částí místnosti tak, aby si neviděli navzájem na lavici a každé skupině přidělte nastřihané díly stromu a rostliny. Po odstartování hry mají žáci ve skupině správně sestavit rostlinu a strom a pojmenovat jejich části písemně.

Core Activity:

 • Vysvětlete žákům úkol na svém pracovním listě – zdůrazněte vizuální nápovědy u křížovky (rostliny) a osmisměrky (stromy). Žáci mají zjistit tajenku – u křížovky tmavě šedá část, u osmisměrky doplnění písmen (čteno po řádcích), která v mřížce zbyla po vyškrtání slov, do věty.

 • Rozdejte žákům pracovní listy a nechte je samostatně pracovat.

 • Monitorujte správnost provedení úkolu, případně pomáhejte. Zároveň si přepište na tabuli tajenku křížovky a otázku u osmisměrky s prázdnými okénky pro doplnění.

 • Společně proveďte zpětnou vazbu doplněním do tajenky a otázky na tabuli.

 • Vyzvěte žáky, aby na otázku u osmisměrky odpověděli.

Extension Activity:

 • Pro pokročilejší žáky: rozveďte diskuzi o odpovědi žáků na otázku u osmisměrky – diskutujte o vlastnostech rostlin. Žáci odpovídají na vaše dotazy nebo můžete napsat na tabuli pouze příslušná slovesa a slovesa CAN a CAN´T a žáci tvoří věty, případně je zapisují na tabuli.

  Ptejte se například:
  Why is it (a plant/a tree) living or non-living?
  Can it grow/eat/drink/have babies/breathe/fly/move?

Classroom Language:

Make a (tree/plant), please. Vytvořte (strom/rostlinu), prosím.
Connect the words and the parts of (a tree/plant). Spojte slova a části (stromu/rostliny).
Make (two) teams, please. Vytvořte (dvě) družstva, prosím.
Sit (here/there), please. Posaďte se (tady/tam), prosím.
Finish the crosswords, please. Doplňte křížovky, prosím.
Find the hidden message, please. Zjistěte tajenku, prosím.
Finish the question, please. Dokončete otázku, prosím.
Answer the (my) question, please. Odpovězte na (mou) otázku, prosím.
Come to the board and write one letter in the correct box. Pojďte k tabuli a napište jedno písmeno do správného čtverečku (tajenky).
Why is it (a plant/a tree) living or non-living? Proč je to (rostlina/strom) živé nebo neživé?
Can it grow/eat/drink/have babies/breathe/ move? Roste/jí/pije/má potomky/dýchá/pohybuje se?

Návrat do:
Plants and Animals

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014