7.6 Find the Mistake / Najdi chybu
(Jobs and Work)

Připojený soubor: 07-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

job, postman/woman, letter, teacher, (black)board, doctor, stethoscope, firefighter, helmet, chef, cooking pot, plumber, (water) tap, conductor, (train) tickets, police officer, walkie-talkie, bricklayer, brick, farmer, sheep, to work (with), to need, to use (at work)

Jazykové struktury:

Present simple – negatives: The farmer doesn´t need train tickets for his job.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ověřte si, že žáci znají povolání a věci, které se k nim váží – zahrajte si asociační hru: na tabuli vždy kreslete jeden předmět, který se pojí s některým z povolání – kreslete pomalu a nechte žáky v průběhu kreslení hádat. Kdo první uhodne předmět a povolání, které se k němu váže, získává bod. Předměty NEMAŽTE!

  • Dále si ověřte, že žáci umí tvořit záporné věty přítomného času 3. osoby - využijte předměty nakreslené na tabuli a drilujte. Ptejte se: „Does the (farmer) need (a stethoscope) for his job?” odpovídejte společně se žáky: „Say with me – no, he doesn´t.“

Core Activity:

  • Na své kopii pracovního listu vysvětlete žákům úkol – najít na obrázcích chyby, zakroužkovat je a větou je uvést na pravou míru.

  • Rozdejte pracovní listy a společně s žáky si přečtěte první příklad záporné věty.

  • Žáci si zakroužkují chybu na každém obrázku a na druhou stranu pracovního listu píší celé věty podle vzoru u farmáře.

  • Kontrolu proveďte společně – žáci čtou své věty.

Extension Activity:

  • Žáci si mohou nakreslit podobné nesmyslné obrázky, které využijte pro hlubší procvičení slovní zásoby a gramatických struktur – např. soutěž družstev v určování chyb, vernisáž s komentovanou prohlídkou atd.

Classroom Language:

Look at the board and guess the thing and the job. Dívejte se na tabuli a hádejte věc a povolání.
Does the (farmer) need (a stethoscope) for his job? Potřebuje (farmář) pro svou práci (stetoskop)?
Say with me – no, he doesn´t. Říkejte se mnou – ne, nepotřebuje.
What´s wrong (in the pictures)? Jaká je (na obrázcích) chyba?
Find the mistake in each picture and circle it. Najděte chybu na každém obrázku a zakroužkujte ji.
Read the sentence/s (with me), please. Čtěte, prosím, větu/věty (se mnou).
Write a (negative) sentence about each picture. Napište (zápornou) větu o každém obrázku.
Draw (4) pictures with mistake. Nakreslete (4) obrázky s chybou.
Make teams, please. Utvořte, prosím, družstva.
Talk about your pictures. Povídejte o svém obrázku.
Show us your pictures, please. Ukaž nám, prosím, své obrázky.

Návrat do:
Jobs and Work

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014