1.7 A Classmate or a Friend? / Spolužák nebo kamarád?
(In the classroom)

Připojený soubor: 01-07.pdf

Mezipředmětové vazby: matematika, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, tužky, (volný list A4)

Časový nárok: 20 minut

Slovní zásoba:

classmate, friend, best friend, set

Jazykové struktury:

Present Simple: They are (friends/classmates). He/she is best friends with…
Present Simple – Questions: How many friends has Petra got? Is (jméno) Petra´s friend?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte slovíčka formou kvízu – nakreslete si na tabuli jednoduchou tabulku – sloupečky ‚name‘, ‚ classmates‘, ‚ friends‘, ‚best friend‘. Napište do sloupečků informace o sobě (např. 10 spolužáků, 4 kamarádi, 2 nejlepší kamarádi). Ptejte se jednotlivých žáků, a zapisujte do příslušných sloupečků: „What´s your name?“ „How many classmates/friends/best friends have you got?“, případně „Who are they/is it?“.

  • Pokud žáci nerozumí slovu classmate, společně spolužáky spočítejte (tento sloupeček by měli mít všichni totožný).

  • Nyní prezentujte matematický výraz ‚set‘ (množina): vytvořte na tabuli shluk 11 malých kroužků, které reprezentují vaše spolužáky, jeden označte křížkem a popište situaci: „This is me and these are my classmates. It´s a set of my classmates.“ A zároveň nakreslete množinu vašich spolužáků. Stejně nakreslete množinu Vašich přátel (např. zahrňte 4 kroužky do podmnožiny): „It´s a set of my friends.“ Nakonec nakreslete podmnožinu vašich 2 nejlepších přátel.

Core Activity:

  • Rozdejte žákům pracovní list, a aby se v něm dokázali zorientovat, položte pár dotazů typu „Where is (Ella)?“ ihned zkontrolujte, zda všichni ukázali na správnou postavu.

  • Nyní žákům diktujte skupiny kamarádů a nechte je správně zakreslit do obrázku množiny: „Draw sets of friends.“

  • Zadání diktujte pomalu a dejte žákům dostatek času množiny zakreslit: „Adam, Katie, John, Roy, Tom, Edward, Julie, Harry, Fiona and Ella are classmates.“ „Adam, John, Tom and Roy are friends.“ „ Tom and Roy are best friends.“; „Julie, Harry, Fiona and Ella are friends.“ „Julie and Harry are best friends.“

  • Procházejte mezi žáky a kontrolujte správnost zakreslení.

  • Nyní se ptejte: „How many classmates are there in the picture?“ (10), „Who´s Tom´s best friend?“ (Roy), „How many friends has Julie got?“ (3), „Is Roy Katie´s friend?“ (No).

Extension Activities:

  1. Jednodušší varianta: vynechte poslední logické otázky. Pouze nechte žáky namalovat množiny dle vašeho zadání (to můžete obměnit, upravit).

  2. Nechte žáky vytvořit jejich třídní diagram/pracovní list (za použití schematických obrázků) na volný list A4 a okomentovat jej. Tento úkol můžete zadat též jako domácí.

Classroom Language:

What´s your name? Jak se jmenuješ?
How many classmates/friends/best friends have you got? Kolik máš spolužáků /kamarádů/ nejlepších kamarádů?
Who are they/is it? Kdo jsou /Kdo to je?
Count with me – one, two… Počítejte se mnou – jeden, dva…
This is me and these are my classmates. To jsem já a toto jsou mí spolužáci.
It´s a set of my classmates/friends. To je množina mých spolužáků / kamarádů.
Where is (Katie)? Kde je (Katie)?
Draw sets of friends. Nakreslete množiny přátel.
How many classmates are there in the picture? Kolik spolužáků je na obrázku?
Who is (Tom´s) best friend? Kdo je (Tomův) nejlepší kamarád?
He/she is (best) friends with… (Nejvíc) se kamarádí s….
How many friends has (Julie) got? Kolik má kamarádů (Julie)?
Is Roy Katie´s friend? Je (Roy) kamarád (Katie)?

Návrat do:
In the classroom

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014