10.5 I´m Ill - You should / Jsem nemocný - Měl bys
(Health and Safety)

Připojený soubor: 10-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, nemoci napsané na kartičkách/papírcích nebo obrázky z pracovního listu 10.6a-b, případně jedna kopie pracovního listu 10.4

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

to have a headache / a bad tooth / a stomach ache / a broken arm / a sore throat, to take an aspirin, to go to bed/dentist/doctor/hospital, to go on a diet, to have an X-ray, to get a plaster, to stay in bed

Jazykové struktury:

Have got: I´ve got a (stomach ache).
Modals – suggestions: You should (see your doctor).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka (zdravotní potíže) – zahrajte si pantomimu. Rozdělte žáky na dvě družstva. Z každého družstva na střídačku předstupuje jeden zástupce (pokud se stydí, nechte předstoupit dva zástupce jednoho družstva najednou). Zástupce si vylosuje jeden papírek/obrázek s problémem a musí ho co nejlépe beze slov předvést svému družstvu. Družstvo získá bod, pokud uhodne přesné znění zdravotního problému v angličtině (vyžadujte celou vazbu „I´ve got a headache.“).

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a opět se ujistěte, že si žáci slovíčka pamatují – nechte je ukázat na příslušné situace (ještě nečtěte „bubliny“): „Touch the (broken arm / the sore throat / stomach ache / bad tooth).“

 • Nechte žáky vypracovat první úkol – zapsat do bublin u Steva jeho zdravotní problém: „I´ve got…

 • Proveďte společnou kontrolu – žáci čtou věty v bublinách a ukazují na příslušný obrázek:

  I´ve got a bad tooth.
  I´ve got a stomach ache.
  I´ve got a sore throat.
  I´ve got a broken arm.

 • Nyní přejděte k druhému úkolu – spojit problém s doporučením (Bob radí, co má Steve v dané situaci dělat). První příklad si přečtěte společně. Dále nechte žáky pracovat samostatně.

 • Proveďte kontrolu správnosti – nechte žáky číst celé věty.

Extension Activity:

 • V družstvech: každé družstvo vymyslí další (3) problémy nebo nemoci. Žáci mohou také využít některé kartičky s obrázky zdravotních problémů z pracovního listu 10.6, případně obrázek Steva z pracovního listu 10.4. Družstva se střídají, jedno zadává druhému problém (žádá jej o radu), na který druhé družstvo musí reagovat nějakým doporučením. Družstvům přidělujte body jak za vymyšlené věty, tak za doporučení.

Classroom Language:

Come to the board, please. Pojďte k tabuli, prosím.
Mime the illness/problem. Předveďte nemoc/problém beze slov.
Take a paper (card), please. Vezměte si jeden papír (kartičku), prosím.
Guess the illness/problem. Hádejte nemoc/problém.
Show the (broken leg). Ukažte na (zlomenou nohu).
Write what Steve is saying into the bubbles. Napište do bublin, co Steve říká.
I´ve got a bad tooth

I´ve got a stomach ache.

I´ve got a sore throat.

I´ve got a broken arm.
Bolí mě zub.

Bolí mě žaludek.

Škrábe mě v krku.

Mám zlomenou ruku.
Read the sentences, please. Čtěte věty, prosím.
Take turns in reading, please. Střídejte se, prosím, ve čtení.
Make (two) teams, please. Utvořte (dvě) družstva, prosím.
Write down (3) more sentences/problems/ illnesses. Napište (3) další věty/problémy/nemoci.
Take turns in asking for advice. Střídejte se v žádání o radu.
Give the advice or suggestion. Dávejte radu nebo návrh.

Návrat do:
Health and Safety

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014