10.1 Senses / Smysly
(Health and Safety)

Připojený soubor: 10-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

nose, eye, ear, skin, mouth, tongue, to smell the flower/the soup/the perfume, to see the picture/the flower, to hear the bird/the music, to taste the cake/food/chocolate, to feel the wool of the sheep/the rock

Jazykové struktury:

Modals: I can feel the wool of the sheep. I can hear with my ears.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte si slovíčka popisující tělo a obličej. Zahrajte si hru „Touch…“ (Dotkni se…). Postavte se před žáky a říkejte, jakých částí svého těla se mají žáci dotýkat: „Touch your (nose).“ Zároveň předvádějte, ale záměrně žáky pleťte a dotýkejte se občas jiných částí, než o kterých mluvíte. Kdo se splete a opakuje po vás, vypadává ze hry.

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a ujistěte se, že se v něm žáci orientují: vyzvěte je, aby ukázali na několik částí obličeje („Touch the eye.“). Soustřeďte pozornost na první úkol – přiřadit k částem obličeje slovesa smyslového vnímání. Můžete zvolit barevné kódování – žáci buď propojí sloveso a obrázek barevnými pastelkami, nebo dvojice zakroužkují stejnou pastelkou.

  • Přejděte ke druhému úkolu – žáci doplňují věty, nejprve pouze sloveso smyslového vnímání, poté i modální sloveso a nakonec musí doplnit celou větu kromě zájmena „I“. Podle pokročilosti žáků provádějte cvičení buď s celou třídou, nebo samostatně s následnou společnou kontrolou.

Extension Activity:

  • Pro pokročilejší: první úkol (Core Activity) - žáci popíší jednoduchými větami funkci jednotlivých smyslových orgánů „I can hear with my ears.“ – nadepište jednu větu na tabuli jako příklad. Druhý úkol (Core Activity) – po dopsání vět do pracovního listu, žáci vymyslí a napíší další věty popisující smyslové vnímání (mohou využít například slovíčka z minulých lekcí – jídlo, zvířata atd.).

Classroom Language:

Stand up, please. Postavte se, prosím.
Touch your/the (nose). Dotkněte se svého (nosu).
Sorry, you are out of the game. Je mi líto, ale vypadl/a jsi ze hry.
Connect the picture and the verb. Use colour crayons.

Circle the picture and the verb with the same colour.
Spojte obrázek a sloveso. Použijte pastelky.

Zakroužkujte obrázek a sloveso stejnou barvou.
Read the sentences, please. Přečtěte, prosím, věty.
Write more sentences, please. Use these verbs. Napište, prosím, více vět. Používejte tato slovesa.
I can hear with my ears. Poslouchám ušima.
Take turns in reading. Střídejte se ve čtení.

Návrat do:
Health and Safety

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014