5.7 Healthy Plate / Zdravý talíř
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-07.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, výtvarná výchova, angličtina

Doporučený ročník: 5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, nůžky, lepidlo, dětské plastové jídlo/reálie/jídlo vystřižené z kartonu umístěné v tašce

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

healthy, to eat, to drink, fruit: apple, strawberries, banana; vegetables: tomato, cucumber, carrot, onion, green salad; carbohydrates: bread, rice, potatoes, pasta; fats: fish, nuts; proteins: chicken, egg, yoghurt, cheese, cottage cheese; drinks: water, tea

Jazykové struktury:

Modals: You must/ mustn´t (eat vegetable/ drink fizzy drink) every day.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Připomeňte si názvy jídel za pomoci dětského plastového jídla/reálií/jídla vystřiženého z kartonu. Ukazujte žákům jednotlivé druhy jídla a vkládejte je do připravené tašky. Poté požádejte jednoho z žáků, aby šel dopředu a dal ruce za záda. Za jeho zády vyberte jedno z jídel tak, aby jej viděl pouze zbytek třídy, ale ne hádající. Vložte jídlo žákovi do rukou a nechte ho hádat. Poté, co jídlo nazve, se zeptejte zbytku třídy, zda uhodl správně či ne. Pokud ne, dejte mu ještě jeden pokus. Tuto aktivitu můžete hrát také jako soutěž dvou týmů.

Core Activity:

  • Rozdejte žákům pracovní listy a vyzvěte je, aby pojmenovali vše, co na pracovním listě vidí. Tuto aktivitu můžete zadat jako soutěž dvou týmů. Jeden tým vždy určuje pro druhý, který předmět/jídlo na pracovním listě mají pojmenovat. Pokud máte k dispozici interaktivní tabuli, pracovní list promítněte.

  • Upoutejte pozornost žáků k talíři a jeho rozdělení. Vyzvěte žáky, aby vám pro každou skupinu dali příklad. Soustřeďte se na porozumění slovům „proteins“ a „carbohydrates“.

  • Projděte s žáky několik prvních druhů jídla a jejich umístění.

  • Poté zadejte žákům úkol vystřihat jednotlivé druhy jídla a umístit je na správné místo na zdravém talíři.

  • Dejte žákům zpětnou vazbu o správném umístění jednotlivých jídel (správné řešení viz slovní zásoba).

Extension Activity:

  • Požádejte žáky, aby lístečky s jídlem přilepili.

  • Vyzvěte žáky, aby na zdravý talíř na pracovním listě dokreslili další možné jídlo na jeho správnou část. Pokud se do talíře již nevejdou žádné obrázky, mohou si žáci své další potraviny vepsat slovy nebo nakreslit/napsat na druhou stranu pracovního listu.

Classroom Language:

Guess what it is. Hádej, co to je.
Is it healthy? Je to zdravé?
Make two teams, please. Vytvořte, prosím, dva týmy.
What is it? Co je to?
Give me an example of proteins. Dejte mi příklad proteinů.
Where does cheese go? Kam patří sýr?
Cut out the food and place it in the correct part of the healthy plate. Jídlo vystřihněte a umístěte na správné místo na zdravém talíři.
Glue the pictures onto the healthy plate. Přilepte obrázky na zdravý talíř.
Draw/Write other kinds of food on the healthy plate. Nakreslete/Napište na zdravý talíř další druhy jídla.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014