5.4 Peeled or Cooked or Raw? / Oloupané nebo uvařené nebo syrové?
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, nůžky, lepidlo, dětské plastové jídlo/reálie (alespoň jablko, banán, brambora) / jídlo vystřižené z kartonu umístěné v tašce

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

apple, banana, green salad, pasta, orange, tomato, onion, carrot, potatoes, fish, chicken, egg, nuts, to peel (the skin/shell) - peeled, to cook - cooked, raw, to eat, to wash

Jazykové struktury:

Modals: You/I must/needn´t/can/can´t (eat, cook).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Připomeňte si názvy jídel, se kterými budete pracovat na pracovním listě. Zahrajte si se žáky soutěž: rozdělte je do dvou družstev, rozevřete tabuli a každému družstvu přidělte navzájem odvrácená křídla (aby si na ně navzájem neviděli, až na ně budou psát). K tabuli chodí postupně vždy jeden zástupce družstva a kreslí vámi zadané jídlo – viz seznam v záhlaví (případně další potraviny dle vašeho výběru). Hru hrajte, dokud se nevystřídají všichni členové družstva alespoň jednou. Poté tabule překlopte zpět a soutěž vyhodnoťte.

 • Ujistěte se, že žáci znají přídavná jména peeled, cooked a raw – předveďte způsob konzumace na příkladech (jablko, banán, brambora).

Core Activity:

 • Na své kopii pracovního listu žákům vysvětlete úkol: rozdělit potraviny do příslušných množin dle nutnosti jejich úpravy před jídlem – PEELED, RAW, COOKED. Zdůrazněte možnost umístění do průniků. Potraviny spojujte s příslušnými množinami. Pro názornost určete 3 potraviny se žáky.

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně, pouze monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Než žáci dokončí samostatnou práci, nakreslete si na tabuli tři množiny se společným průnikem – použijete je při následné společné kontrole úkolu.

 • Feedback proveďte společně – nechte žáky na tabuli po jednom kreslit/psát potraviny do příslušných množin.

Extension Activity:

 • Varianta pro pokročilejší žáky: psaní celých vět s modálními slovesy. Ujistěte se, že žáci znají význam modálních sloves MUST, CAN, NEEDN´T. Vyzvěte žáky, aby napsali tři věty s každým modálním slovesem a za použití zmíněných potravin. Vzorové věty napište na tabuli:

  „I MUST cook chicken before eating.“
  „I NEEDN´T peel apple before eating.“
  „I CAN eat banana raw.“

Classroom Language:

Make two teams, please. Vytvořte dvě družstva, prosím.
Draw (a banana, fish), please. Nakreslete (banán, rybu), prosím.
Come to the board, please. Pojďte k tabuli, prosím.
Place the food onto the diagram. Umístěte potraviny do množin.
Connect the food and the correct circle. Propojte potravinu a správný kruh.
Write three sentences for each modal verb. Napište tři věty pro každé modální sloveso.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014