5.2 Must or mustn´t? / Musíš nebo nesmíš?
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, červená a zelená pastelka

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

healthy, to wash hands, to clean teeth, to play sports, to eat at a table/on the toilet, to eat sweets, to watch TV, to run with food

Jazykové struktury:

Present Simple: I clean my teeth in the morning and in the evening.
Modals: I must/mustn´t…

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Opět zopakujte slova HEALTHY a NOT HEALTHY a prezentujte novou jazykovou strukturu. Napište je na tabuli a ptejte se žáků: „What food is healthy? What food is not healthy?“ Zapisujte nápady žáků anglicky na tabuli. Pokud je to nutné, „napovídejte“ gesty. K první skupině připište „I must eat/drink...“ a k druhé „I mustn´t eat/drink too much/many…“ Drilujte novou jazykovou strukturu „I must/mustn´t“ s jednotlivými jídly na tabuli.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a opět se zeptejte: „What is healthy? What is good?“ Ukažte na obrázek A a zeptejte se, zda je dobré jíst na záchodě, „ Is it good to eat on the toilet?“ Vysvětlete, že pokud je odpověď záporná, mají vybarvit čtvereček u obrázku (s písmenem) červenou pastelkou. Pokud je odpověď kladná, mají čtvereček vybarvit zeleně.

 • Nechte pracovat žáky samostatně a každý čtvereček vybarvit příslušnou barvou. Monitorujte, zda žáci pochopili zadání úkolu.

 • Mezitím si připravte tabuli tak, aby na ní zůstaly pouze nápisy MUST a MUSTN´T.

 • Ukažte na text uprostřed pracovního listu. Přečtěte první řádek a zeptejte se, ke kterému obrázku věta patří, naznačte vyplnění písmene do okénka před větou. Zeptejte se, zda žáci mají obrázek vybarvený červeně nebo zeleně. Poté ukažte na nápisy MUST a MUSTN´T a vyzvěte žáky, aby rozhodli, který z nich vhodně doplňuje větu na pracovním listě. Takto udělejte ještě několik příkladů. Poslední tři řádky nechte žáky vyplnit samostatně.

 • Nakonec dejte žákům zpětnou vazbu o správnosti jejich odpovědí.

 • Správné řešení:
  I must wash my hands after going to the toilet.
  I must clean my teeth in the morning and in the evening.
  I mustn´t eat too many sweets.

  I must play sports every day.
  I mustn´t watch TV all day.

  I mustn´t run with food.
  I mustn´t eat on the toilet.
  I must eat at a table.

Extension Activities:

 1. Pro pokročilejší: žáci si mohou vymyslet a nakreslit další situace, které jsou zdravé i nezdravé. Poté nechají spolužáky zařadit situace do kategorie „HEALTHY“ nebo „NOT HEALTHY“.

 2. Můžete připravit soutěž v hádání – žáky rozdělte do družstev a zadejte každému družstvu nakreslit 4 situace (zdravé nebo nezdravé) – buď z těch na pracovním listě, nebo vlastní (podle pokročilosti). Poté budou družstva ukazovat protihráčům obrázky a ti budou hádat, zda patří do kategorie „HEALTHY“ nebo „NOT HEALTHY“.

Classroom Language:

What food is healthy/ not healthy? Jaké jídlo je zdravé/není zdravé?
Is it good to (eat on the toilet)? Je dobré (jíst na záchodě)?
If yes, colour the small square at the picture green. Pokud ano, vybarvěte čtvereček u obrázku zeleně.
If no, colour the square red. Pokud ne, vybarvěte čtvereček červeně.
I must eat/drink… Musím jíst/pít…
I mustn´t eat/drink too much/many… Nesmím jíst/pít příliš mnoho…
Can you see someone eat on the toilet? Vidíte někoho, jak jí na záchodě?
It´s a picture letter A(–H). Je to obrázek písmeno A(–H).
What is healthy? What is good? Co je zdravé? Co je dobré?
I must wash my hands after going to the toilet.

I must clean my teeth in the morning and in the evening.

I mustn´t eat too many sweets.

I must play sports every day.

I mustn´t watch TV all day.

I mustn´t run with food.

I mustn´t eat on the toilet.

I must eat at a table.
 
Musím si mýt ruce po toaletě.

Musím si čistit zuby ráno a večer.

Nesmím jíst příliš sladkostí.

Musím sportovat každý den.

Nesmím se dívat na TV celý den.

Nesmím běhat s jídlem.

Nesmím jíst na toaletě.

Musím jíst u stolu.
 
Draw your own healthy and not healthy situations. Nakreslete vlastní zdravé a nezdravé situace.
Make two teams, please. Utvořte, prosím, dva týmy.
Guess what is healthy and not healthy situation. Hádejte co je zdravá a nezdravá situace.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014