5.1 Healthy vs. Not Healthy / Zdravé vs. nezdravé
(Food and Cooking)

Připojený soubor: 05-01.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 3,4

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, nůžky, lepidlo, obrázky jídel vystřihané z časopisů (viz slovní zásoba níže, ale i další dle možností), případně zvětšené obrázky okopírované z pracovního listu, patafix

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

healthy, not healthy, quite healthy, fruit (apple, pear, banana, strawberry), vegetables (tomato, cucumber, pepper), water, fizzy drink, chips, fish, bread, egg, hamburger, cake, yoghurt, crisps, sweets (candy), tea, pasta, milk, roll, cottage, cheese, rice

Jazykové struktury:

Present Simple: (Fruit) is healthy but (chips) are not healthy. Is it healthy? What do you eat (for breakfast, dinner, lunch)? What do you like?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Tabuli rozdělte na dvě půlky, na jednu napište HEALTHY, na druhou pak NOT HEALTHY. Nadpisy můžete doplnit piktogramy, např. - a + nebo zdvižený palec a palec dolů. Pod nadpisy nakreslete dvě množiny s průnikem. Nyní do každé množiny připevněte jeden příslušný obrázek nebo napište jídlo jako příklad.

  • Prezentujte nebo opakujte slovíčka jídel – využijte obrázky z časopisů. Jídla drilujte a nalepujte nebo zapisujte na tabuli do příslušné množiny – můžete záměrně dělat chyby a žáky požádat o opravu nebo nechat jídla nalepovat/psát samotné žáky. Způsob prezentace a opakování slovíček volte dle aktuální jazykové úrovně žáků.

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky zakroužkovat červeně množinu ‚NOT HEALTHY‘ a zeleně množinu ‚HEALTHY‘.

  • Nyní je nechte prohlédnout obrázky a zadejte úkol – roztřídit nakreslená jídla na zdravá a nezdravá, případně jídla nejednoznačná. Pro snazší vysvětlení využijte naznačených příkladů na tabuli.

  • Společně si projděte jednotlivé obrázky a potraviny pojmenujte – buď nechte žáky nahlas pojmenovávat obrázky, nebo jim říkejte, na jaký obrázek mají ukázat (dle pokročilosti).

  • Nyní rozdejte nůžky a nechte žáky potraviny vystřihnout a umístit na správné místo v množinách – obrázky se mohou částečně překrývat nebo přesahovat okraje množin. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Dejte žákům zpětnou vazbu – říkejte potraviny a žáci určují: „Healthy, (quite healthy,) not healthy.“

  • Nyní rozdejte lepidla a nechtě žáky potraviny nalepit.

Extension Activities:

  1. Potraviny si mohou žáci vybarvit – doporučujeme instrukce z vaší strany (dojde k hlubšímu procvičení a opakování barev): „Colour (the fish) (blue).“

  2. Těžší varianta: ptejte se, co žáci jedí (k obědu, snídani...), co mají rádi, a odpovědi zapisujte na tabuli do příslušného sloupečku: „What do you eat (for breakfast, lunch, dinner)? What do you like?“ (využijte gesta a mimiku). Před zapsáním slovíčka se vždy žáků zeptejte, zda je dané jídlo zdravé: „Is it healthy?“)

Classroom Language:

What do you eat? Co jíte?
What do you like? Co máte rádi?
Circle the title „healthy“ green. Zakroužkujte název „zdravé“ zeleně.
Circle the title „not healthy“ red. Zakroužkujte název „nezdravé“ červeně.
Cut the food out. Vystřihněte jídlo.
Place the food to a correct place in the diagram. Umístěte jídlo na správné místo v nákresu.
Glue the food. Nalepte jídlo.
Colour (the fish) (blue). Vybarvěte (rybu) (modře).
Is it healthy? Je to zdravé?
Write the word in the correct place. Napište slovo na správné místo.

Návrat do:
Food and Cooking

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014