4.5 Meet My Family / Seznamte se s mou rodinou
(Family and Differences)

Připojený soubor: 04-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

grandmother (granny), grandchildren, grandson, granddaughter, mother (mom), son, daughter, father (dad), sister, brother, cousin, nephew, niece, aunt, uncle, long/short hair, black/brown/blond/red hair, straight/curly hair, blue/brown/green eyes

Jazykové struktury:

Possessive Case: This is John´s (sister/brother).
Description: John´s Mom has got long curly brown hair and she wears glasses.

Poznámka: Naznačte žákům, že je čas na angličtinu. Zvolte stejný signál, který jste použil/a v minulých „chvilkách angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte s žáky slovní zásobu a především spelling (členové rodiny): zahrajte si hru „Hangman“ (oběšenec). Napište na tabuli vždy počáteční a koncové písmeno několika slov. Písmena uprostřed naznačte pouze vodorovnými čárkami – např. S____R. Žáci hádají písmenka, za každé neuhodnuté nakreslíte jednu část oběšence. Jako pomůcku, pište již zmíněná písmena na tabuli vedle, aby je žáci neopakovali. Hru můžete koncipovat jako soutěž družstev – družstvo, které má méně oběšenců vyhrává.

Core Activity:

  • Představte žákům pracovní list a jejich úkol na své kopii – mají samostatně doplnit pojmenování jednotlivých členů rodiny.

  • Rozdejte pracovní listy, nechte žáky pracovat samostatně a pouze monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Dejte žákům zpětnou vazbu: můžete uspořádat soutěž družstev/jednotlivců – žáci anglicky hláskují jednotlivá slova. Přidělujte body.

Extension Activities:

  • Pracovní list můžete využít na zopakování popisů osob – žáci popisují ústně nebo písemně např. takto: John´s Mom has got long curly brown hair and she wears glasses.

  • Žáci si přinesou fotografii své rodiny (případně si členy rodiny nakreslí) a popíší ji stejným způsobem.

  • Pro pokročilejší: žáci jednotlivé fotografie nebo kresby svých rodin, respektive postavy porovnávají.

Classroom Language:

Guess the word – say the letters. Uhodněte slovo – říkejte písmena.
Make teams, please. Utvořte, prosím, družstva.
Who are the people in the picture? Kdo jsou lidé na obrázku?
Write the words in the picture. Napište slova do obrázku.
Describe the people in the picture. Popište postavy na obrázku.
Write the sentences, please. Věty, prosím, napište.
Spell the words, please. Prosím, vyhláskujte slova.
This is John´s/my (grandmother (granny)/ mom/dad/sister…). To je Johnova/moje (babička/maminka/tatínek/ sestra...).
John´s/My mom wears glasses. Johnova/Moje maminka má brýle.
John´s/My (mom…) has got long/short hair. Johnova/Moje (mamka) má dlouhé/krátké vlasy.
John´s/My (granny/sister) is taller/shorter than his/my (dad/brother). Johnova/Moje (babička/sestra) je vyšší/menší než jeho/můj (taťka/bratr).

Návrat do:
Family and Differences

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014