9.6 Seasons and Activities / Roční období a činnosti
(Daily Routines)

Připojený soubor: 09-06.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, výtvarná výchova

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, čistý papír pro každého žáka, tužky, vystřižené díly diagramu roku z pracovního listu 9.5 (jedna sada), patafix

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

summer, autumn, winter, spring, season, always, often, sometimes, never, to fly a kite, to swim in a lake, to camp, to plant vegetables, to make a snowman, to cut grass, to ride a bike, to go swimming in a river/pond, to go skating, to go skiing, to pick mushrooms/apples, to take leaves away, to smell fresh flowers

Jazykové struktury:

Adverbs of Frequency: How often do you (go skiing in winter/summer)? I often go skiing in winter.
Present Simple: What do you do (in winter)?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Zopakujte si nebo prezentujte příslovce frekvence – překreslete na tabuli přímku z pracovního listu – úplně vlevo ji označte znaménkem + a vpravo zase –. Nyní nechte žáky doplnit na osu frekvenční příslovce, aby si uvědomili rozdíly v jejich významu (příslovce si můžete dopředu napsat na okraj tabule nebo je diktujte). Případné nesrovnalosti vyjasněte.

  • Ujistěte se, že si žáci pamatují alespoň některé činnosti, které se váží k ročním obdobím – použijte části diagramu roku z pracovního listu 9.5, přilepte je na tabuli. Nyní nechte žáky vyjmenovat, co dělají (rádi, neradi – dle pokročilosti) v různých obdobích – činnosti zapisujte na tabuli pod příslušný obrázek. Dbejte na to, aby žáci říkali celé věty.

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky nejprve nadepsat k ose znaménka + a – (stejně jako na tabuli).

  • Společně si opět připomeňte roční období - nechte žáky pojmenovat roční období znázorněná v horní části listu.

  • Nyní přejděte k prezentaci aktivit – společně si vždy přečtěte aktivitu v rámečku a vyzvěte žáky, aby jí nakreslili na tabuli a na svůj čistý papír, který jim rozdáte. K obrázku na tabuli připište aktivitu i slovně.

  • Nyní si společně přečtěte dvě vzorové věty v dolní části listu a ověřte, zda jim žáci rozumí. Vyzvěte žáky, aby si věty přepsali na papír k příslušným obrázkům. Zdůrazněte umístění frekvenčních příslovcí.

  • Stejným způsobem žáci vytvoří věty pro zbývající obrázky na papíře – používají uvedené aktivity a frekvenční příslovce (použijí každé příslovce alespoň jednou).

  • Kontrolu proveďte společně – vždy zadejte jedno příslovce a žáci předčítají věty, ve kterých toto příslovce použili.

Extension Activity:

  • Pro méně pokročilé: práci s pracovním listem provádějte kontrolovaně, tzn. s celou třídou najednou.

  • Pro pokročilejší: pro další procvičení gramatiky mohou žáci vymyslet další příklady aktivit (používají slovník nebo přístup na internet) a věty připsat k těm z pracovního listu.

Classroom Language:

Look at the board, write „plus“ and „minus“ on the line. Podívejte se na tabuli a napište „plus“ a „mínus“ na přímku.
Write the frequency adverbs on the line. Napište na přímku příslovce frekvence.
What do you do in (winter)?

What do you like doing in (winter)?
Co děláš v (zimě)?

Co rád děláš v (zimě)?
I go skiing in winter.

I swim in a lake in summer.
V zimě jezdím lyžovat.

V létě plavu v jezeře.
Write „plus“ and „minus“ on your line on the worksheet. Napište „plus“ a „mínus“ na přímku na pracovním listě.
Look at the pictures on top and say the seasons. Podívejte se na obrázky nahoře a pojmenujte roční období.
Take turns in reading the boxes. Střídejte se a čtěte rámečky.
Draw a picture for each box on your empty paper. Nakreslete na čistý papír obrázek ke každému rámečku.
Read the (your) sentences (at the bottom). Čtěte (své) věty (na spodu).
Look at the frequency adverbs and their position in the sentence. Podívejte se na příslovce frekvence a na jejich postavení ve větě.
Write the sentences to your pictures. Napište věty ke svým obrázkům.
Write sentences to all your pictures, use the boxes and frequency adverbs. Napište věty ke všem svým obrázkům, použijte rámečky a příslovce frekvence.
Write more sentences about your activities, always use frequency adverbs. Napište více vět o svých činnostech, vždy použijte příslovce frekvence.
Use the dictionary. Používejte slovník.

Návrat do:
Daily Routines

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014