9.5 Months and Seasons / Měsíce a roční období
(Daily Routines)

Připojený soubor: 09-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, pastelky nůžky, lepidlo, prázdné papíry, měkký míč (nebo cokoli měkkého, s čím lze házet)

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, summer, autumn, winter, spring, month, season

Jazykové struktury:

Present Simple: What season is it? It´s (autumn). What do you do (in winter)? I go skiing in winter.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Ujistěte se, že si žáci pamatují měsíce: napište na tabuli čísla od 1 do 12 a zahrajte si oběšence („Hangman“). Postupně nechte žáky hádat měsíce tak, že jim vždy napište první a poslední písmeno a čárky místo písmen uprostřed slova.

  F_ _ _ _ _ _ Y (= February)

  Hrajte hru jako soutěž družstev - za každé neuhodnuté písmeno nakreslete jednu část oběšence (každé družstvo má svého) – cílem je nezískat celého oběšence (=prohra). Naopak, za uhodnuté celé slovo získá družstvo bod. Druhý bod může pak získat za správné přiřazení měsíce k číslu (pořadí měsíců v roce).

 • Podobně můžete zopakovat roční období.

Core Activity:

 • Na své kopii pracovního listu žákům vysvětlete úkol – sestavit rok z ročních období a doplnit měsíce.

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky nejprve doplnit měsíce a roční doby.

 • Vyzvěte žáky, aby si čtvrtiny kruhu vystřihali a vytvořili kruh.

 • Proveďte kontrolu správnosti a nechte žáky čtvrtiny nalepit na prázdný kruh na pracovním listě.

 • Proveďte poslední kontrolu – ptejte se, do jakého období patří různé měsíce apod.

Extension Activity:

 • Pro hlubší procvičení měsíců a ročních období: sedněte si do kruhu. Žáci si házejí měkký míč a jmenují měsíce tak, jak jdou po sobě - po chvíli zadejte instrukci, aby říkali měsíce pozpátku, nakonec žáci určují zároveň s měsícem i roční období, do kterého daný měsíc patří.

 • Pro pokročilejší: žáci popíší jednoduchými větami, co v jednotlivých ročních obdobích dělají. Napište jednu nebo dvě věty na tabuli jako příklad. Dejte žákům k dispozici slovník nebo přístup na internet.

Classroom Language:

Guess the letter, please. Hádejte písmeno, prosím.
You get the point. Získáváš bod.
Sorry, you lost. Je mi líto, prohrál/a jsi.
Come to the board and write the month next to the correct number. Pojď k tabuli a napiš měsíc k příslušnému číslu.
Fill in the months/seasons. Vyplň měsíce/roční období.
Cut the quarters, please, and make the circle. Vystříhej čtvrtiny, prosím, a vytvoř kruh.
Glue the circle together. Slep kruh.
What season is (January) in? V jakém období je (leden)?
What do you do in different seasons? Co děláš v jednotlivých ročních obdobích?
Write a few sentences (about each season). Napiš pár vět (o každém ročním období).

Návrat do:
Daily Routines

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014