9.2 Daily Routine / Denní režim
(Daily Routines)

Připojený soubor: 09-02.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

quarter, half, to get up, to clean teeth, to get dressed, to go to school, to do homework, to eat/have breakfast/lunch/dinner, to go to bed, to play with friends, to watch TV, to have a shower/bath, when, in the morning, in the afternoon, in the evening

Jazykové struktury:

Present Simple – questions and answers: When do you (get up)? I (get up) at (seven). What do you do (in the morning)?
Present Simple – 3rd person: What does he/she do (in the morning)?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že si žáci osvojili slovíčka určování času – můžete opět využít model hodin (viz pracovní list 9.1). Zároveň se ujistěte, že žáci rozumí slovíčkům popisujícím režim dne: napište na tabuli několik těchto sloves (viz slovní zásoba) a výrazy „in the morning/afternoon/evening“. Nechte žáky, aby přistupovali jednotlivě k tabuli a spojovali činnosti s částmi dne, ve kterých nejpravděpodobněji činnosti provádí.

  • Nyní si stoupněte s modelem hodin před žáky, ukazujte různé časy a nechte žáky hádat, co v danou hodinu děláte (pro méně pokročilé odkazujte na slovesa na tabuli): „What do I do at (5:30)?“ a zároveň ukažte čas na modelu.

Core Activity:

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky vyplnit první sloupeček časy, kdy jednotlivé činnosti v průběhu dne dělají. První tři řádky doplňte společně s celou třídou. Poté nechte žáky pracovat samostatně a pouze monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Nyní se ptejte na činnosti, které žáci dělají ráno/odpoledne/večer: „What do you do in the morning?“ (pro méně pokročilé – odkazujte na tabuli).

  • Přejděte k druhé části úkolu – dotazník: žáci provedou rozhovor se sousedem v lavici (kamarádem) a zjištěné časy si zapíší do formuláře do druhého sloupečku. Otázku napište na tabuli „When do you (get up)?“ a první tři otázky nechte dobrovolníky předvést nahlas. Poté monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Zpětnou vazbu proveďte společně namátkovými dotazy typu: „What does your friend do in the morning?“ nebo „When does your friend (get up)?“

Extension Activity:

  • Pro pokročilejší: žáci mohou napsat na základě zjištění v dotazníku krátký esej „My Daily Routine“ nebo „My Friend´s Daily Routine“ - zde zdůrazněte slovesnou vazbu 3. osoby j. č.: „She gets up at 7.“ Z informací zapsaných v dotazníkovém formuláři sestaví žáci souvislé věty.

Classroom Language:

What time is it? Kolik je hodin?
It´s (a quarter past two). Je (čtvrt na tři).
Connect the verbs and time of the day. Spojte slovesa a část dne.
Come to the board, please. Pojďte k tabuli, prosím.
What do I do at (5:30)? Co dělám v (5:30)?
When do you do the activities? Kdy děláš tyto činnosti?
What do you do in the morning? Co děláš ráno?
I (get up) in the morning. Ráno (vstávám).
When do you (get up)? Kdy (vstáváš)?
I (get up) at (6:30). (Vstávám) v (6:30).
What does your friend do in the morning? Co dělá tvůj kamarád ráno?
When does your friend (get up)? Kdy (vstává) tvůj kamarád?
What do you do the whole day? Co děláš celý den?
Write about your typical day. Napište o svém běžném dnu.
Write about your friend´s typical day. Napište o běžném dnu svého kamaráda.
She gets up at 7. Vstává v 7.

Návrat do:
Daily Routines

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014