11.4 Make Your Easter Decoration / Vyrob si velikonoční ozdobu
(Celebrations and Revision)

Připojený soubor: 11-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina, člověk a svět práce, matematika

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, pastelky, nůžky, lepidlo, jedna vyrobená ozdoba

Časový nárok: 10 - 15 minut

Slovní zásoba:

rabbit, chicken, to decorate the eggs, Easter Egg Hunt, to find the eggs
revision: sock, hand, pencil, ball, pen, carrot, T-shirt, house, cake, car, bird, banana, cone, fish, trousers, mouse, knife, fork, tree, cucumber, pencil case, frog, cube, book, church

Jazykové struktury:

There are/is: How many (animals) are there? There are…
Have got: The rabbit has got (4) green animals.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

 • Zopakujte si barvy – zahrajte si hru „Touch something (red).“ Nechte žáky chodit po třídě a náhodně zadávejte, jaké barvy se mají dotknout. Hráč, který se dotkne dané barvy jako poslední, vypadává ze hry (nebo například získává trestný bod, jedno kolo nehraje, případně vás střídá a určí další barvu).

 • Nyní na tabuli napište významové skupiny, které se vyskytují na pracovním listě, a nechte žáky vymyslet několik příkladů ke každé:
   

    Příklady uvedené žáky Obrázky z pracovního listu (viz Core Activity)
  Living organisms: plant, bear, man… bird, frog, mouse, fish, tree
  Food: apple, hamburger, yoghurt… carrot, banana, cake, cucumber
  Clothes: gloves, hat, skirt… T-shirt, sock, trousers
  School objects: rubber, ruler, scissors… pencil, pen, pencil case, book
  Toys: doll, Lego, Transformer… ball, car
  Map symbols: bridge, path, castle… church, house
  3D Shapes: pyramid, sphere… cube, cone
  Eating and drinking tools: spoon, plate, glass… knife, fork
  Body Parts: head, arm, leg… hand

  Tabuli NEMAŽTE, pouze za příklady udělejte svislou čáru.

Core Activity:

 • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky vybarvit pouze velké kuřátko a zajíčka libovolnou barvou. POZOR: žáci zatím NEVYBARVUJÍ malé obrázky na pásku kolem zajíčka a kuřátka.

 • Nyní soustřeďte pozornost na malé obrázky na pásku. Nechte na nich žáky najít věci spolu související (WORD FAMILIES) a přiřadit je ke skupinám na tabuli. Společně je zapište na tabuli za svislou čáru a spočítejte je – viz tabulka výše.

 • Nyní vyzvěte žáky, aby malé obrázky vybarvili – pro obrázky z jedné skupiny použijí stejnou barvu – např. „Colour all living organisms green.“ Monitorujte správnost provedení úkolu.

 • Nakonec nechte žáky kuřátko a zajíčka i s páskem vystřihnout a jednotlivé pásky slepit.

 • Ozdoby si vystavte a některé společně popište (popisovanou ozdobu vždy držte v ruce, případně na ni ukazujte) – žáky můžete vést vhodně kladenými otázkami, např.: How many (toys) are there on the rabbit? – There are/is… (blue)… How many (red toys) are there on the chicken?

Extension Activities:

 • Žáci si mohou třetí ozdobu vytvořit samostatně.

 • Pro pokročilejší - žáci popíší proces výroby velikonoční ozdoby (využijí nákresu v šedých částech pracovního listu):

  1. Colour the rabbit/chicken.

  2. Cut it out.

  3. Glue it together.

  4. Put an egg in the middle.

Classroom Language:

Stand up, please, and walk around the classroom. Postavte se, prosím, a choďte kolem třídy.
Touch something (red). Dotkněte se něčeho (červeného).
Sorry, you are out of the game (for one round). Je mi líto, ale vypadl/a jsi ze hry (na jedno kolo).
Take my place and decide on the colour. Vystřídej mě a urči barvu.
Colour the big chicken and rabbit. Vybarvěte velké kuře a zajíce.
Don´t colour the small pictures yet. Ještě nevybarvujte malé obrázky.
Look at the small pictures. Podívejte se na malé obrázky.
Find the things from these groups (word families). Najděte věci z těchto skupin (významové skupiny).
Write the words in the correct group (word family). Napište slova do správné skupiny (významové).
Say examples of word for each group. Řekněte příklady slov ke každé skupině.
Colour all living organisms green. Vybarvěte zeleně všechny živé organismy.
How many (toys) are there on the rabbit?

There are/is… (blue)…

How many (red toys) are there on the chicken?
Kolik (hraček) je na zajícovi?

Je na něm… (modrých)…

Kolik (červených hraček) je na kuřátku?
Make your own Easter decoration. Vyrobte si vlastní velikonoční ozdobu.
Write instructions how to make the decoration.

Use the pictures in the grey parts of the sheet.
Napište postup jak si ozdobu vyrobit.

Využijte obrázky v šedých částech listu.
 1. Colour the rabbit/chicken.
 2. Cut it out.
 3. Glue it together.
 4. Put an egg in the middle.
 1. Vybarvěte zajíce/kuře.
 2. Vystřihněte.
 3. Slepte dohromady.
 4. Vložte doprostřed vejce.

Návrat do:
Celebrations and Revision

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014