1.2 Sportovní stadion (Sports Stadium)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: level2-01.2.pdf

Téma: Slovesa pohybu (Action verbs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) se slovesy pohybu, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list opakuje slovesa pohybu pomocí techniky TPR zároveň procvičuje počítání. Úkolem je najít jednotlivé sportovce, zakroužkovat je barevně dle instrukcí lektora a spočítat je. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
 • Zopakujte společně slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1 (zopakování sloves).
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a představte jej. Držte jej před sebou obrázkem k dětem, ukazujte na něm a popisujte jej: „What is this?“ Pokračujte odpovědí: „It´s a sports stadium. The people are running.“ Zároveň ukažte na pracovním listu na běžce a sám/sama běh předveďte, případně ukažte příslušnou obrázkovou kartu. Představte ještě jednu aktivitu – např.: „Look, they are kicking a ball.“ Opět ukažte na kopající sportovce a přitom předveďte kopání, případně ukažte příslušnou obrázkovou kartu.
 • Nyní rozdejte dětem pracovní listy a dejte jim chvilku, aby si je prohlédly. (POZOR! Aby děti vnímaly zadání úkolu, je potřeba rozdat jim pracovní listy až nyní.)
 • Opět si držte pracovní list před sebou tak, aby na něj děti dobře viděly a vyzvěte je, aby ukazovaly na příslušné sportovce s vámi: „Can you touch the people running?“ Předstírejte hledání na pracovním listu (jezděte prstem po pracovním listu), zastavte se u běžců a kontrolujte děti, zda ukazují správně na svých listech. Vyzvěte děti, aby si běžce zakroužkovaly červeně: „Now, take a red pencil and circle them.“ Naznačte kroužkování běžců červenou pastelkou.
 • Stejným způsobem pokračujte i s ostatními sportovci. Příklady úkolů: „Can you touch the running people? Can you touch the people kicking a ball? Can you touch the people hitting a ball? Can you touch the people catching a ball? Can you touch the people throwing a ball? Can you touch the people jumping? Can you touch the people running?“ Barvy volte následující: red, blue, green, yellow, orange, purple.
 • Kdykoliv máte pocit, že by děti zvládly pracovat bez nápovědy, nechte je a pomozte jim až v případě, že budou mít problém, např.: „Can you touch the running people?“ Neukazujte na pracovním listu, ale vyčkejte, zda děti ukážou na běžce samy.
 • Nyní společně s dětmi spočítejte jednotlivé sportovce: „How many people are running in the stadium? Count with me – one, two…“ Zároveň ukazujte na pracovním listu. Stejným způsobem spočítejte i ostatní sportovce.
 • Řešení: 3 jumping people (přes překážky), 6 running people, 2 people hitting a ball, 4 people throwing a ball, 4 people catching a ball, 3 people kicking a ball.

Něco navíc:

 • Nyní si pohybová slovesa názorně zopakujte a více upevněte. Stoupněte si s dětmi do prostoru tak, aby vám nepřekážel nábytek: „Stand here, please.“ Vždy dejte příkaz k nějaké aktivitě a zadejte počet opakování, sám/sama ji také předvádějte a gesty naznačte počet opakování: „Jump three times.“ Skočte snožmo třikrát. Další příklady: „Run around the room (once). Catch the ball five times. Throw the ball two times. Hit the ball six times. Kick the ball four times.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is this?“ Co je to?
„It´s a sports stadium.“ To je sportovní stadión.
„The people are running.“ Ti lidé běží.
„Look, they are kicking a ball.“ Podívejte, ti lidé kopou do míče.
„Can you touch the people running (jumping)?“ Dokážete se dotknout lidí, co běží (skáčou)?
„Now, take a red pencil and circle them.“ Nyní si vezměte červenou pastelku a zakroužkujte je.
„Can you touch the people kicking a ball (hitting/catching/throwing a ball)?“ Dokážete se dotknout lidí, kteří kopou do míče (odpalují/chytají/házejí míč)?
„How many people are running in the stadium?“ Kolik lidí běhá na stadiónu?
„Count with me – one, two…“ Počítejte se mnou – jeden, dva…
„Stand here, please.“ Postavte se sem.
„Jump three times.“ Vyskočte třikrát.
„Run around the room (once).“ Oběhněte místnost (jednou).
„Catch the ball five times.“ Chyťte míč pětkrát.
„Throw the ball two times.“ Hoďte míč dvakrát.
„Hit the ball six times.“ Odpalte míč šestkrát.
„Kick the ball four times.“ Kopněte do míče čtyřikrát.

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012